banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Gliwice,  10.06. 2014 r.
EZ/ ZD/ZG -370- 11/14                           
WG   ROZDZIELNIKA


Dotyczy:       zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach - zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych - zawiadamia, że  w  wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego o zamówienie publiczne: „Opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko warunków korzystania  z wód zlewni  Małej Wisły, Przemszy, Górnej Odry , Kłodnicy” - zostały wybrane oferty  złożona  przez:

„Pectore – Eco”  Spółka z o.o.
44-100 Gliwice,  Al. Przyjaźni 7/2

- dla Części 1 -  za cenę ofertową  brutto:  55 350 zł
- dla Części 2 -  za cenę ofertową brutto:  47 970  zł
- dla Części 3 -  za cenę ofertową brutto:  41 820  zł
- dla Części 4 -  za cenę ofertowa brutto:  46 740  zł

Uzasadnienie wyboru:
Oferty te są ofertami najkorzystniejszymi odpowiednio dla każdej części, gdyż zawierają najniższą cenę spośród ofert nie podlegających odrzuceniu i w ocenie końcowej  uzyskała najwyższą liczbę punktów odpowiednio dla każdej części.

Ofertę złożyli następujący Wykonawcy:

Część 1:  Opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko warunków korzystania  z wód zlewni  Małej Wisły

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy:

Cena
brutto zł

Ilość otrzymanych punktów

Oferta
nr 1

Główny Instytut Górnictwa
40-166 Katowice
Pl. Gwarków 1

103 320,00

53,57

Oferta
nr 2

„Pectore – Eco” Spółka z o.o.
44-100 Gliwice
Al. Przyjaźni 7/2

55 350,00

100

 

Część 2:       Opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko warunków korzystania  z wód  zlewni Przemszy

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy:

Cena
Brutto zł

Ilość otrzymanych punktów

Oferta
nr 1

Główny Instytut Górnictwa
40-166 Katowice
Pl. Gwarków 1

95 940,00

50,00

Oferta
nr 2

„Pectore – Eco” Spółka z o.o.
44-100 Gliwice
Al. Przyjaźni 7/2

47 970,00

100

Część 3:       Opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko warunków korzystania  z wód  zlewni Górnej Odry

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy:

Cena
Brutto zł

Ilość otrzymanych punktów

Oferta
nr 1

Główny Instytut Górnictwa
40-166 Katowice
Pl. Gwarków 1

114 390,00

36,55

Oferta
nr 2

„Pectore – Eco” Spółka z o.o.
44-100 Gliwice
Al. Przyjaźni 7/2

41 820,00

100

 

Część 4:      Opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko warunków korzystania  z wód  zlewni Kłodnicy.

 


Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy:

Cena
Brutto zł

Ilość otrzymanych punktów

Oferta
nr 1

Główny Instytut Górnictwa
40-166 Katowice
Pl. Gwarków 1

59 040,00

79,16

Oferta
nr 2

„Pectore – Eco” Spółka z o.o.
44-100 Gliwice
Al. Przyjaźni 7/2

46 740,00

100

 

Jednocześnie informujemy, że na podstawie art. 94 ust.2 pkt.1a ustawy, umowa  może być zawarta niezwłocznie po otrzymaniu niniejszego zawiadomienia.

 

 

ROZDZIELNIK:

1)    Główny Instytut Górnictwa            fax:  32/ 259-21-54
40-166 Katowice
Pl. Gwarków 1

2)    „Pectore – Eco”  Spółka z o.o.        fax:  32/ 231-60-64
44-100 Gliwice
Al. Przyjaźni 7/2

3)   Strona internetowa RZGW Gliwice
4)   tablica ogłoszeń     RZGW Gliwice
5)    ZD/ZG – w miejscu
6)    EZ -  a/a