banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Gliwice, 01.09.2015  r.
EZ/ NZO-370-14/15                               
Wg   rozdzielnika

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego


Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach działając zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień Publicznych  zawiadamia, że  w  wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego pn.: „Remont zabudowy regulacyjnej prawego brzegu rzeki Odry w km 66+140 – 66+632,  gm. Kuźnia Raciborska”

Za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 6 złożoną przez:
„SKANSKA”   S.A.
01-518 Warszawa
Ul. Gen. J. Zajączka 9
Cena oferty  - 1 396 427,93 zł


Uzasadnienie:

Oferta nr 6 jest ofertą najkorzystniejszą, gdyż spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ oraz w ocenie końcowej  uzyskała najwyższą liczbę punktów.

W postępowaniu zostały złożone oferty następujących firm: 
Oferta nr 1:
Konsorcjum firm:
1)        INHYDRO” Spółka z o.o.
42-530 Dąbrowa Górnicza,  Ul. Majewskiego 56
2)    Zakład Wielobranżowy Antoni Pisula
42-530 Dąbrowa Górnicza, Ul. Majewskiego 56
a)    Cena ofertowa (brutto) (po dokonaniu poprawy omyłek rachunkowych):  
(kryterium 90% cena) =  60,30 pkt
b)    Okres gwarancji - (kryterium 10%)   = 10 pkt
Razem: 70,30 punktów.


Oferta nr 2:
Zakład Budownictwa Wodnego i Konserwacji „BUDWOD” Adam Adamiak i Beata Adamiak
47-205 Kędzierzyn-Koźle, Ul. Portowa 1
a)    Cena oferty  (kryterium 90% cena) =  84,47 pkt
b)     Okres gwarancji - (kryterium 10%)   = 10 pkt
Razem: 94,47 punktów.


Oferta nr 3
„HYDROMAK” Mariusz Kuterski
47-225 Kędzierzyn-Koźle, Ul. Przyjaźni 102
Wykonawca wykluczony z niniejszego postepowania na podst. Art. 24 ust.2 pkt. 4), gdyż nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Jednocześnie  jego oferta zostaje odrzucona na podst. art. 89 ust.1 pkt. 5) Pzp, gdyż zostały złożone przez Wykonawców wykluczonych z postępowania.


Oferta nr 4
RPM    S.A.
42-700 Lubliniec,  Ul. Niegolewskich 7
a)    Cena oferty  (kryterium 90% cena) =  72,00 pkt
b)    Okres gwarancji - (kryterium 10%)   = 10 pkt
Razem: 82,00 punktów


Oferta nr 5:
Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjno-Hydrotechnicznego
„INŻBUD”   Sztuka, Wojs  spółka jawna
43-450 Ustroń, Ul. Sportowa 9
a)    Cena oferty  (kryterium 90% cena) = 66,60 pkt
b)    Okres gwarancji - (kryterium 10%)   = 10 pkt
Razem: 76,60 punktów

Oferta nr 6:
„SKANSKA”  S.A.
01-518 Warszawa, Ul. Gen. J.Zajączka 9
a)    Cena oferty  (kryterium 90% cena) =  90 pkt
b)     Okres gwarancji - (kryterium 10%)   = 10 pkt
Razem: 100 punktów

Oferta nr 7:
„GATEWAY ŻYWIEC”  Sp. z o.o.
34-300 Żywiec,  Ul. Kościuszki 64
Wykonawca wykluczony z niniejszego postepowania na podst. Art. 24 ust.2 pkt. 4), gdyż nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Jednocześnie  jego oferta zostaje odrzucona na podst. art. 89 ust.1 pkt. 5) Pzp, gdyż zostały złożone przez Wykonawców wykluczonych z postępowania.


Ponadto informujemy, że zgodnie z art. 94 ust.1 pkt.2)   ustawy Pzp umowa  może być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia.