banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Gliwice, 01.10.2015  r.EZ/ NZM-370-18/15                                
Wg   rozdzielnika


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach działając zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień Publicznych zawiadamia, że  w  wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego pn.: „Wycinka drzew i zakrzaczeń z wykarczowaniem pni, gniazdowym uzupełnieniem i ubezpieczeniem skarp w miejscach karczunku oraz remontem cząstkowym nawierzchni drogi eksploatacyjnej na obwałowaniach przeciwpowodziowych rzeki Brennicy  w km 0+040 – 12+070  m. Górki Wielkie, Górki Małe, Brenna,  gm. Brenna, woj. śląskie”

1.    Za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 4 złożoną przez firmę:

TALL Firma Handlowo – Usługowa
Dawid Samiec
Ul. Cieńków 10, 43-460 Wisła
Cena ofertowa (brutto)  - 315 699,88 zł
Termin wykonania – 13.11.2015  r.

Uzasadnienie:
Oferta nr 4: TALL Firma Handlowo- Usługowa Dawid Samiec, ul. Cieńków 10, 43-460 Wisła jest ofertą najkorzystniejszą, gdyż spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ oraz w ocenie końcowej  uzyskała najwyższą liczbę punktów.

2. W postępowaniu zostały złożone oferty następujących firm:  


1.Bilpol-Kużaj spółka komandytowa
(dawniej PHUP Bilpol Kużaj Beata Bil Józef Sp. J.)
Ul. Sokoła 1, 41-500 Chorzów    
Liczba punktów (kryterium cena 94%) - 27,38 pkt    
Liczba punktów (kryterium termin wykonania 6%) - 6 pkt    
Łączna ilość punktów - 33,38 pkt

2.„MENTRANS” Mencnarowski Franciszek
43-394 Rudzica, Iłownica 174 
Liczba punktów (kryterium cena 94%)- 77,57 pkt    
Liczba punktów (kryterium termin wykonania 6%) - 0 pkt    
Łączna ilość punktów - 77,57 pkt

3.Biuro Handlowo – Usługowe
„KONKRET” Sebastian Gabzdyl
Ul. Nowowiejskiego 10, 43-246 Strumień    
Liczba punktów (kryterium cena 94%) - 92,93 pkt    
Liczba punktów (kryterium termin wykonania 6%) - 4 pkt    
Łączna ilość punktów  - 96,93 pkt

4.TALL Firma Handlowo – Usługowa
Dawid Samiec
Ul. Cieńków 10, 43-460 Wisła    
Liczba punktów (kryterium cena 94%) - 94 pkt    
Liczba punktów (kryterium termin wykonania 6%) - 6 pkt    
Łączna ilość punktów - 100 pkt

5.KORBRUK Dudziak Joanna
Ul. Kościuszki 115, 32-650 Kęty    
oferta odrzucona     


3. Informacja o ofercie odrzuconej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:
W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego odrzucona została oferta złożona przez wykonawcę:

Oferta nr 5: KORBRUK Dudziak Joanna
Ul. Kościuszki 115, 32-650 Kęty

Odrzucenia dokonano na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29.01.2004 r.  Prawo zamówień  publicznych (Dz. U. z 2013 r.,  poz. 907 z późn. zm.), gdyż zawiera błędy w obliczeniu ceny.
W złożonej ofercie na przedmiotowe postępowanie przetargowe Wykonawca wykazuje cenę za jaką wykona przedmiot zamówienia tj. 361 289,68 zł brutto, w tym 390 192,85 zł netto oraz podatek VAT wg stawki 8% tj. 28 903,17 zł.  W związku z powyższym Zamawiający odrzuca złożoną ofertę.


Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp zamawiający zawrze umowę w sprawie udzielenia zamówienia publicznego z wybranym wykonawcą w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp.


Rozdzielnik:  do pisma znak: EZ / NZM-370-18/15 z dnia 01.10.2015  r.


1) Bilpol-Kużaj spółka komandytowa
(dawniej PHUP Bilpol Kużaj Beata Bil Józef Sp. J.)
Ul. Sokoła 1, 41-500 Chorzów, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2) „MENTRANS” Mencnarowski Franciszek
43-394 Rudzica, Iłownica 174, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3)  Biuro Handlowo – Usługowe
„KONKRET” Sebastian Gabzdyl
Ul. Nowowiejskiego 10, 43-246 Strumień, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

4) TALL Firma Handlowo – Usługowa
Dawid Samiec
Ul. Cieńków 10, 43-460 Wisła, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

5) KORBRUK Dudziak Joanna
Ul. Kościuszki 115, 32-650 Kęty, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

6) Strona internetowa RZGW Gliwice

7) tablica ogłoszeń

8) EZ w/m

9) NZM a/a.