banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

08/12/2017 S236 - - Roboty budowlane - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta
I.II.IV.V.VI.
Polska-Gliwice: Budowa obiektów inżynierii wodnej

2017/S 236-489231

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Roboty budowlane
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa i adresy
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach
ORFPP-A1-4
ul. Sienkiewicza 2
Gliwice
44-100
Polska
Osoba do kontaktów: dr inż. Augustyn Bombała
Tel.: +48 324150302
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Faks: +48 324150302
Kod NUTS: PL52
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gliwice.rzgw.gov.pl
I.2)Wspólne zamówienie
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Administracja rządowa niezespolona
I.5)Główny przedmiot działalności
Środowisko
Sekcja II: Przedmiot
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa: Dokończenie budowy suchego zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny.
Numer referencyjny: ORFPP-A1-4
II.1.2)Główny kod CPV
45240000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót hydrotechniczno–budowlanych, których głównym celem jest poprawa warunków przeciwpowodziowych na rzece Odrze, poprzez dokończenie budowy suchego zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny. Projekt suchego zbiornika zapewnia realizację podstawowego celu, tj. ochronę przeciwpowodziową miasta Racibórz i doliny Odry (w tym miast Kędzierzyn-Koźle i Opole), oraz zmniejszenie zagrożenia powodziowego obszarów położonych poniżej (w tym miast Brzeg, Oława i Wrocław).
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 734 850 242.28 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45240000
45246400
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL52
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Polska, Region: południowo-zachodni, województwo śląskie, Podregion: Racibórz.
II.2.4)Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót hydrotechniczno–budowlanych, których głównym celem jest poprawa warunków przeciwpowodziowych na rzece Odrze, poprzez dokończenie budowy suchego zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny. Projekt suchego zbiornika zapewnia realizację podstawowego celu, tj. ochronę przeciwpowodziową miasta Racibórz i doliny Odry (w tym miast Kędzierzyn-Koźle i Opole), oraz zmniejszenie zagrożenia powodziowego obszarów położonych poniżej (w tym miast Brzeg, Oława i Wrocław).
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: ORFPP-A1-4
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura
IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 080-153649
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: ORFPP-A1-4
Nazwa:
Dokończenie budowy suchego zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny.
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
30/11/2017
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 5
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Budimex S.A. - Leader
ORFPP-A1-4
ul. Stawki 40
Warszawa
01-040
Polska
Kod NUTS: PL91
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Ferrovial Agroman S.A. – Partner
ORFPP-A1-4
Campo de las Naciones, Ribera del Loira, 42
Madryt
28042
Hiszpania
Kod NUTS: ES
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 734 867 742.28 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 734 850 242.28 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Polska
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/12/2017