banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Gliwice, dnia 17.04. 2012r.
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach               
Ul. Sienkiewicza 2
44-100 Gliwice

BWP  5191 Zb /  1427 /2012ZAWIADOMIENIE


Unieważnienie przetargu nieograniczonego na: Kontrakt A1-2 Usługi Archeologiczne, nr postępowania NCB01/EZ/BWP-370-1/2011

Zamawiający, działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r.  Prawo zamówień  publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) (dalej jako: „pzp”) informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: Kontrakt A1-2 Usługi Archeologiczne, nr postępowania NCB01/EZ/BWP-370-1/2011”


W postępowaniu nie została złożona żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu. Wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu zostali wykluczeni odpowiednio - na podstawie art.24 ust.2 pkt.2 pzp bądź też na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 pzp z powodu odpowiednio – nie wniesienia wadium do upływu terminu składania ofert bądź też nie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, a następnie ich oferty zostały uznane za odrzucone na podstawie odpowiednio - art.24 ust.2 pkt.2 pzp bądź też na podstawie art.24 ust.4 pzp, a zatem Zamawiający zmuszony jest do unieważnienia postępowania.

Uzasadnienie faktyczne

W związku z wyrokiem KIO z dnia 5 sierpnia 2011 r (sygn. akt KIO/UZP 1557/11). nakazującym Zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej, unieważnienie czynności wykluczenia odwołującego z udziału w postępowaniu, oraz powtórzenie czynności badania i oceny ofert, Zamawiający ponownie dokonał szczegółowej analizy złożonych ofert, z uwzględnieniem okoliczności wskazanych w uzasadnieniu wyroku.
W wyniku przeprowadzonej analizy, Zamawiający powziął wątpliwości co do treści oferty złożonej przez:
- Konsorcjum: AKME Zdzisław Wiśniewski sp. z o.o. we Wrocławiu, Ośrodek Naukowo - Konserwatorski PKZ sp. z o.o. w Poznaniu i Muzeum Archeologiczno - Historyczne w Głogowie i wezwał Wykonawcę do złożenia wyjaśnień dotyczących dokumentów potwierdzających spełnienie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 9.1.2) a i 9.1.2)b IDW zawartej w SIWZ dla przedmiotowego  postępowania. Wątpliwości Zamawiającego wzbudziły m.in.: informacje dotyczące epok objętych badaniami archeologicznymi, obszaru badań archeologicznych praz metody badań archeologicznych,
- Konsorcjum: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytetu Wrocławskiego i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza we Wrocławiu  i wezwał Wykonawcę do złożenia wyjaśnień dotyczących dokumentów potwierdzających spełnienie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 9.1.2) a IDW zawartej w SIWZ dla przedmiotowego  postępowania. Wątpliwości Zamawiającego wzbudziły informacje dotyczące czasu wykonania badania w odniesieniu do wskazanego obszaru, na którym były te badania prowadzone jak również metody, jaką badanie było prowadzone.

Pomimo dwukrotnego wezwania każdego z Wykonawców do złożenia wyjaśnień i/oraz dokumentów, Zamawiający nie uzyskał wystarczających i wiarygodnych informacji potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu przez tych Wykonawców, jak również Wykonawcy w wykonaniu otrzymanych wezwań, nie przedłożyli dokumentów na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu. W konsekwencji, Zamawiający zmuszony został do  wykluczenia tychże Wykonawców z postępowania.

Po przeprowadzeniu ponownego badania ofert, okazało się, iż żaden z Wykonawców nie złożył oferty odpowiadającej wymogom określonym przez Zamawiającego w SIWZ, a zatem zaistniała przesłanka określona w art. 93 ust. 1 pkt 1 pzp, obligująca Zamawiającego do unieważnienia postępowania.

Zarazem, Zamawiający informuje, iż w związku z koniecznością unieważnienia niniejszego postępowania, Zamawiający zamierza opracować nową specyfikację istotnych warunków zamówienia – zawierającej w swej treści m.in. warunki udziału w postępowaniu - uwzględniając doświadczenie niniejszego postępowania - sformułowane w sposób umożliwiający przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne w taki sposób, aby możliwe było ostateczne wyłonienie wykonawcy.  Mając na uwadze powyższe, ww. Wykonawcy w przypadku podjęcia przez Zamawiającego decyzji o powtórzeniu postępowania, zostaną niezwłocznie powiadomieni o ogłoszeniu nowego postępowania.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż od niniejszej decyzji Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej, określone w Dziale VI  (środki ochrony prawnej) pzp  - art. 179 i następne.

 

Podpisał:

p.o. Dyrektora RZGW Gliwice

inż. Tomasz Cywiński