banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

EZ/ NZM-370-15/12/

Wg rozdzielnika

Dotyczy:       zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach - zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych - zawiadamia, że  w  wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na usługę: Wykonanie dokumentacji projektowej „Odbudowa urządzeń wodnych zabudowy regulacyjnej rz. Brennica w km 4+500-7+300 w m. Górki Małe , woj. śląskie” została wybrana oferta nr 8, złożona przez :

Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Konsultingowe

HYDROMAX Sp. z o.o.

Ul. Wrocławska 37a, 30-011 Kraków

cena ofertowa brutto 118 326 zł

Uzasadnienie wyboru:

Oferta ta jest ofertą najkorzystniejszą, gdyż zawiera najniższą cenę spośród ofert nie podlegających odrzuceniu i w ocenie końcowej, uzyskała najwyższą liczbę punktów.

Ofertę złożyli następujący Wykonawcy:

1) AQUIN Agata Władysława Rakoczy-Kot

Ul. Chopina 23, 32-600 Oświęcim

Cena ofertowa: 375 150 zł

Oferta odrzucona

2) Reluga, Wasilewski, Krzywański – Inżynierowie Sp. J.

Ul. Kazachska 1/58, 02-999 Warszawa

Cena ofertowa: 423 120 zł

Oferta odrzucona

3) Agencja Technik Ekologicznych i Realizacji Inwestycji

mkm PERFEKT Sp. z o.o.

ul. Rzemieślnicza 1, 30-363 Kraków

Cena ofertowa: 309 960 zł

Oferta odrzucona

4) EKOSYSTEM S.A.

Ul. Kożuchowska 20c, 65-364 Zielona Góra

Cena ofertowa brutto – 301 350 zł

Liczba przyznanych punktów – 39,26 pkt

5) Ośrodek Usług Inżynierskich „STAAND” Sp. z o.o.

ul. Jana Kasprowicza 22, 31-523 Kraków

Cena ofertowa: 555 103,76 zł

Liczba przyznanych punktów – 21,31 pkt

6) Biuro Projektów Inżynierii Środowiska i Melioracji

„EKOPROJEKT” Sp. z o.o.

ul. Batorego 126 a, 65-735 Zielona Góra

Cena ofertowa: 393 169,50 zł

Liczba przyznanych punktów – 30,09 pkt

7) 1. Usługi Inżynieryjne Projektowanie, Nadzory

Mgr inż. Władysław Kaczała

Ul. Zajęcza 8, 43-400 Cieszyn

2. Usługi Inżynieryjne „KOLOR”

mgr Marek Ogorzałek

ul. Piastowska 26/18, 43-300 Bielsko-Biała

Cena ofertowa: 131 241 zł

Liczba przyznanych punktów – 90,15 pkt

8) Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Konsultingowe

HYDROMAX Sp. z o.o.

Ul. Wrocławska 37a, 30-011 Kraków

Cena ofertowa: 118 326 zł

Liczba przyznanych punktów – 100 pkt

9) SWECO HYDROPROJEKT KRAKÓW Sp. z o.o.

ul. Trybuny Ludów 15, 30-660 Kraków

Cena ofertowa: 196 800 zł

Liczba przyznanych punktów – 60,12 pkt

10) Zakład Usług i Robót Wodnych Sp. z o.o. w Opolu

Ul. Morcinka 43, 45-317 Opole

Cena ofertowa: 179 149,50 zł

Liczba przyznanych punktów – 66,04 pkt

11) HYDROPROJEKT Sp. z o.o.

Biuro Regionalne w Sosnowcu

Al. Mireckiego 22 C, 41-205 Sosnowiec

Cena ofertowa: 375 519 zł

Liczba przyznanych punktów – 31,50 pkt

II. Jednocześnie informujemy, że Zamawiający wykluczył z udziału w niniejszym postępowaniu Wykonawców:

1) Agencja Technik Ekologicznych i Realizacji Inwestycji

mkm PERFEKT Sp. z o.o.

ul. Rzemieślnicza 1, 30-363 Kraków

2) Reluga, Wasilewski, Krzywański – Inżynierowie Sp. J.

Ul. Kazachska 1/58, 02-999 Warszawa

3) AQUIN Agata Władysława Rakoczy-Kot

ul. Chopina 23, 32-600 Oświęcim

Wykluczenia dokonano na podstawię art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych, ponieważ Wykonawcy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

III. Oferty odrzucone:

1) Agencja Technik Ekologicznych i Realizacji Inwestycji

mkm PERFEKT Sp. z o.o.

ul. Rzemieślnicza 1, 30-363 Kraków

2) Reluga, Wasilewski, Krzywański – Inżynierowie Sp. J.

Ul. Kazachska 1/58, 02-999 Warszawa

3)AQUIN Agata Władysława Rakoczy-Kot

ul. Chopina 23, 32-600 Oświęcim

Oferty zostają odrzucone na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych, ponieważ oferty Wykonawców wykluczonych uznaje się za odrzucone.

Proponowany termin zawarcia umowy – 04.07.2012 r.