banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 Gliwice, 27.05.2013 r.


EZ/ ZD/ZG-370-10/13

Wg rozdzielnika

Dotyczy: zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.


Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach - zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych - zawiadamia, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na wykonanie „Analizy występowania substancji priorytetowych w wodach rzek regionu wodnego Małej Wisły, Górnej Odry i Czadeczki”., została wybrana oferta nr 5, złożona przez :


Pectore-Eco Sp. z o.o. ,

Al. Przyjaźni 7/2

44-100 Gliwice,

cena ofertowa brutto – 45 510 zł


Uzasadnienie wyboru:

Oferta ta jest ofertą najkorzystniejszą, gdyż zawiera najniższą cenę spośród ofert nie podlegających odrzuceniu i w ocenie końcowej, uzyskała najwyższą liczbę punktów.


Ofertę złożyli następujący Wykonawcy:


1. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej

Państwowy Instytut Badawczy

Ul. Podleśna 61, 01-673 Warszawa ,

cena ofertowa brutto – 60 000 zł

liczba przyznanych punktów – 75,85 pkt


2. LEMTECH Konsulting Sp. z o.o.

Ul. Szpitalna 40, 31-024 Kraków ,

cena ofertowa brutto – 79 950 zł

liczba przyznanych punktów – 56,92 pkt


3. MGGP S.A.

Ul. Kaczkowskiego 6, 33-100 Tarnów,

cena ofertowa brutto – 73 800 zł

liczba przyznanych punktów – 61,66 pkt


4. Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp. z o.o.

Ul. Hauke Bosaka 3 A, 25-214 Kielce,

cena ofertowa brutto – 47 355 zł

liczba przyznanych punktów – 96,10 pkt
5. Pectore-Eco” Sp. z o.o.

Al. Przyjaźni 7/2, 44-100 Gliwice,

cena ofertowa brutto – 45 510 zł

liczba przyznanych punktów – 100 pkt6. Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych

Ul. Kossutha 6, 40-844 Katowice,

cena ofertowa brutto – 68 000 zł, po dokonaniu poprawy oczywistych omyłek rachunkowych – 64 402,80

liczba przyznanych punktów – 70,66 pkt
Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 Pzp Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.