banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

EZ/ ZZKiKG-370-18/13

Wg rozdzielnika

Dotyczy: zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach - zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych - zawiadamia, że  w  wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na : „Remont betonów kaskady zbiornika Dzierżno Małe, m. Bycina, gm. Pyskowice pow. gliwicki”, została wybrana oferta nr 3, złożona przez :

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „BUDIMPEKS”
Mgr Wiesław Bryś
Ul. Żywiecka 136, 43-365 Wilkowice,
cena ofertowa brutto – 324 082,79 zł

Uzasadnienie wyboru:

Oferta ta jest ofertą najkorzystniejszą, gdyż zawiera najniższą cenę spośród ofert nie podlegających odrzuceniu i w ocenie końcowej, uzyskała najwyższą liczbę punktów.

Ofertę złożyli następujący Wykonawcy:

1) Skanska S.A.
Ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa,
cena ofertowa brutto – 390 021,91 zł
Liczba przyznanych punktów – 83,09 pkt

2) Konsorcjum:

Lider
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno Mostowych
„MOSTY PRDiM” Sp. z o.o.
Ul. Grunwaldzka 76, 47-220 Kędzierzyn-Koźle
Partner
F.H.U K&K
Ul. Dunikowskiego 2, 47-206 Kędzierzyn-Koźle,
cena ofertowa brutto – 485 327,50 zł
Liczba przyznanych punktów – 66,77 pkt

3) Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „BUDIMPEKS”
Mgr Wiesław Bryś
Ul. Żywiecka 136, 43-365 Wilkowice,
cena ofertowa brutto – 324 082,79 zł
Liczba przyznanych punktów – 100 pkt

4) Firma Usługowo – Handlowa ZAB-BYT Adam Wałeczek
Ul. Drobna 12, 41-807 Zabrze,
cena ofertowa brutto – 350 398,76 zł
Liczba przyznanych punktów – 92,48 pkt

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 Pzp Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.