banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

I. Nazwa zamówienia:

Udrożnienie – pogłębienie koryta rzeki Odry w km 55+000 – 55+500.

II. Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie prac udrożnieniowych koryta rzeki Odry w poprzez usunięcie zatoru z rumoszu rzecznego powstałego w korycie rzeki przy wylocie kanału Ulgi rzeki Odry. Powstały w korycie rzeki zator utrudnia odpływ wód z kanału i powoduje ich podpiętrzenie na jego ujściowym odcinku. Dodatkowo zator stanowi przeszkodę w użytkowaniu odcinka Odrzańskiej Drogi Wodnej pomiędzy Raciborzem (km. 51+200) a śluzą Koźle (km. 95+600) zaliczanego do klasy Ia, najniższej klasy śródlądowych dróg wodnych.

III. Zakres zamówienia:

Zakres zamówienia określa przedmiar robót w układzie kosztorysowym który stanowi załącznik* do zaproszenia do składania ofert. Kubaturę koniecznego do usunięcia zatoru z rumoszu oszacowano na 6440m3 na odcinku 200m w km 54+940 – 55+140 przy założeniu że prace udrożnieniowe prowadzone są do poziomu 175,80m npm. Próbki materiału z którego zbudowany jest zator zostały poddane analizie granulometrycznej, wyniki analizy stanowią załącznik do opisu przedmiotu zamówienia. Przyszły wykonawca zadania, pozyskany materiał (kruszywo) tworzący zator zagospodaruje na potrzeby własne a spodziewany zysk z tytułu zagospodarowania oferent powinien uwzględnić w cenie oferty na wykonanie zadania. Wykonanie udrożnienia koryta rzeki przewiduje się do wykonania koparkami podsiębiernymi o wydłużonym wysięgu (17m) bezpośrednio z koryta z dwukrotnym przerzutem urobku w miejsce jego składowania na lewym brzegu rzeki. Realizację zadania należy prowadzić przy niskich stanach wód umożliwiających wykonywanie robót w korycie rzeki. Z uwagi na niepewną sytuację hydrologiczną Zamawiający nie przewiduje możliwości wykonania prac udrożnieniowych z obiektów pływających. Liczne wypłycenia dna koryta rzeki poniżej miejsca prowadzenia robót przy niskich stanach wód uniemożliwiają dopłynięcie do istniejącego zatoru, brak również możliwości budowy miejsca przeładunkowego w korycie rzeki dla pozyskanego urobku. Przy odbiorze zadania wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia zamawiającemu pomiaru powykonawczego dna koryta rzeki przedstawiającego osiągniętą w wyniku prac niweletę dna (175,80m npm). Przyszły wykonawca w ofercie cenowej na wykonanie zadania powinien uwzględnić koszt odwozu pozyskanego materiału z międzywala rzeki w miejsce składowania i zagospodarowania na potrzeby własne a także ewentualny koszt naprawy i bieżącego utrzymania dróg lokalnych wykorzystywanych przez oferenta do odwozu. Uzyskanie wszelkich koniecznych uzgodnień odnośnie wykorzystywania dróg dojazdowych, terenu pod czasowe składowanie rumoszu i przejazdu przez lewostronny wał przeciwpowodziowy leży po stronie oferenta.

Wskazane jest zapoznanie się z terenem planowanych robót przez zainteresowanych oferentów.

IV. Opis sposobu obliczenia ceny:

Oferta cenowa na wykonanie przedmiotowego zamówienia powinna być wyliczona przez oferenta w oparciu o załączony przedmiar robót. Dodatkowo oferent winien tak skalkulować cenę aby obejmowała również wszelkie koszty towarzyszące zamówieniu tj. koszty wszelkich prac przygotowawczych, porządkowych, koszty usunięcia materiału z terenu międzywala, koszty związane z dojazdem i jego utrzymaniem na czas prowadzenia robót do miejsca prowadzenia prac, koszty związane z odbiorem prac jak również inne niezbędne do wykonania zamówienia koszty.

Cenę należy pomniejszyć o wartość materiału pozyskanego przez przyszłego wykonawcę w trakcie prowadzenia prac udrożnieniowych koryta rzeki Odry.

V. Opis sposobu przygotowania oferty: Oferta ma zawierać cenę wykonania zadania, tj. końcową cenę oferty na wykonanie przedmiotowego zadania po uwzględnieniu wartości pozyskanego materiału z likwidowanego zatoru (odsypiska). Końcową cenę oferty należy określić jako cenę netto i brutto, a także należy określić stawkę podatku VAT. Oferta powinna być zaopatrzona w nazwę, adres siedziby i telefoniczne numery kontaktowe oferenta a także powinna być przez niego czytelnie podpisana i opieczętowana.

VI. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

Pożądany termin wykonania przedmiotu zamówienia do 30 październik 2017r.

VII. Osoby do kontaktu z oferentem:

Osobami upoważnionymi do kontaktu z oferentami są:

  • Mirosław Marzec – kierownik ZZGO Racibórz, tel. 32/4154671 wew.38, 661 446 662
  • Janusz Pientka – tel. 601 415 193, 32/4154671 wew.31

VIII. Sposób i termin złożenia oferty:

Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Zarządu Zlewni Górnej Odry w Raciborzu, ul. Towarzystwa Gimnastycznego SOKÓŁ 18, 47-400 Racibórz (osobiście, listownie, faxem nr 32/415 49 02 wew. 39; 32/415 46 71 wew. 39, lub e-mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

Termin złożenia oferty: do 08.08.2017r. godz. 12.00.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Złożenie najniższej cenowo oferty nie gwarantuje realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający przy wyborze oferenta będzie brał przede wszystkim pod uwagę dotychczasowe doświadczenia ze współpracy z oferentami, a w szczególności ich rzetelność i terminowość w realizacji zamówień.

Załączniki mogą Państwo pobrać z serwera FTP.