banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

I. Nazwa zamówienia:

Udrożnienie koryta rzeki Rudy w km 47+150 – 47+375 i 48+285 – 48+990 w m. Żory.

II. Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac udrożnieniowych koryta rzeki Rudy w miejscowości Żory na odcinkach w km 47+150 – 47+375 tj. od nasypu kolejowego linii kolejowej Żory – Pszczyna do miejsca zrzutu wód z stawu Kleszczowiak i w km 48+285 – 48+990 tj. od ujęcia na staw Kleszczowiak wzdłuż ul. Paderewskiego do zastawki poniżej przepustu w ciągu ul. Złotej.

W ramach planowanego udrożnienienia koryta rzeki zakłada się wykonanie następujących prac:

- wykoszenie i wygrabienie porostów z skarp brzegowych rzeki;

- hakowanie roślinności z koryta;

- ścinanie i karczowanie drzew w wieku do 10 lat z skarp brzegowych wraz z odwozem pozyskanych gałęzi;

- usunięcie zatorów oraz powalonych do koryta rzeki drzew;

- ręczne i mechaniczne usunięcie namułów z dna koryta rzeki z złożeniem urobku w pryzmy i późniejszym odwozem w miejsce składowania;

- oczyszczenie i odmulenie istniejących przepustów rurowych;

III. Zakres zamówienia:

Zakres zamówienia określa przedmiar robót w układzie kosztorysowym który stanowi załącznik* do zaproszenia do składania ofert. Dodatkowo oferent jest zobowiązany do ujęcia w ofercie, kosztu składowania – utylizacji namułów i odpadów drzewnych.

W związku z możliwą zmianą zakresu robót, planuje się rozliczenie zadania kosztorysem powykonawczym.

IV. Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferta powinna zawierać kosztorys ofertowy uproszczony z wyszczególnieniem cen jednostkowych dla poszczególnych pozycji przedmiarowych obejmujących wszystkie składniki tej ceny tj. koszty bezpośrednie, koszty pośrednie i zysk. Jednocześnie kosztorys ma zawierać zestawienia wartościowo ilościowe robocizny, materiałów i sprzętu, tabelę wartości elementów scalonych, wielkości zastosowanych narzutów kosztów pośrednich i zysku oraz stawkę podatku VAT. Kosztorys sporządzić na podstawie załączonego przedmiaru robót.

Oferta powinna być zaopatrzona w nazwę, adres siedziby i telefoniczne numery kontaktowe oferenta a także powinna być przez niego czytelnie podpisana i opieczętowana. Prosimy o określenie ceny netto i brutto.

V. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

Pożądany termin wykonania przedmiotu zamówienia do 01. grudnia. 2017r.

VI. Osoby do kontaktu z oferentem:

Osobami upoważnionymi do kontaktu z oferentami są:

• Mirosław Marzec – kierownik ZZGO Racibórz, tel. 32/4154671 wew.38, 661 446 662 VII. Sposób i termin złożenia oferty:

Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Zarządu Zlewni Górnej Odry w Raciborzu, ul. Towarzystwa Gimnastycznego SOKÓŁ 18, 47-400 Racibórz (osobiście, listownie, faxem nr 32/415 49 02 wew. 39; 32/415 46 71 wew. 39, lub e-mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

Termin złożenia oferty: do 02.11.2017r. godz. 12.00.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Złożenie najniższej oferty nie gwarantuje realizacji przedmiotu zamówienia.

Załączniki mogą Państwo pobrać z serwera FTP.