banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Zapytanie ofertowe

1. Zamawiający : Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach, ul.Sienkiewicza 2, 44-100 Gliwice,

w związku z prowadzonym postępowaniem o wartości poniżej 30 000 euro, zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pt.:

„Wykonanie 5-letniej oceny stanu technicznego budynków mieszkalnych, będących własnością Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach”

2. Termin realizacji zamówienia : 30 maja 2018 r.

3. Osoby do kontaktu w zakresie merytorycznym oraz formalnym :

Halina Majdanik-Stróżyńska – tel. nr 32 / 777 49 18.

4. Kryteria wyboru oferty : cena 100 %

5. Zakres zamówienia – opis przedmiotu zamówienia :

Wykonanie 5-letniej oceny stanu technicznego budynków mieszkalnych – dwurodzinnych i wielorodzinnych, jednokondygnacyjnych i dwukondygnacyjnych, usytuowanych przy śluzach Kanału Gliwickiego, w miejscowościach Gliwice (śluza Łabędy), Pyskowice i Bycina (śluza Dzierżno), Rudziniec (śluza Rudziniec), Kędzierzyn-Koźle (śluza Sławięcice, Nowa Wieś, Kłodnica) w Mysłowicach i Wiśle Wielkiej. Wykaz adresów budynków objętych zamówieniem stanowi załącznik nr 2.

6. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń : posiadanie uprawnień budowlanych, odpowiednich dla wykonania zamówienia.

7. Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania ofertowego.

8. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, sposobu oraz formy jego wniesienia : nie dotyczy.

9. Warunki gwarancji : nie dotyczy

10. Opis sposobu obliczenia ceny : …..………….... zł (netto) + ….... % VAT tj. …..………. zł = ……..…….. zł brutto

11. Sposób przygotowania oferty i jej zawartość :

Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, umieścić w zabezpieczonej kopercie i opisanej w następujący sposób : nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres wykonawcy, z adnotacją :

„Zapytanie ofertowe „Wykonanie 5-letnich przeglądów budynków…” nr sprawy : GL.RUM.283.1.1.1027.2018.HMS”

Kompletna oferta musi zawierać :

1) formularz ofertowy

2) potwierdzoną „za zgodność z oryginałem” kopię zaświadczenia o posiadaniu odpowiednich uprawnień budowlanych

3) oświadczenie o dokonaniu wizji lokalnej budynków, będących przedmiotem niniejszego postępowania.

4) oświadczenie o dokonaniu wizji lokalnej budynków, będących przedmiotem postępowania.

12. Miejsce i termin złożenia ofert :

Ofertę należy złożyć do dnia 27 kwietnia 2018 roku, do godziny 15-tej, w siedzibie Zamawiającego osobiście, pocztą lub kurierem. Decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.

13. Dodatkowe informacje niezbędne do przygotowania oferty : nie dotyczy.

Załączniki mogą Państwo pobrać z serwera FTP.