banerek

Na podstawie przyjętych 18 października 2016 r. przez Radę Ministrów aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy (apgw) Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach przygotował zestaw informacji dotyczących jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP) oraz podziemnych (JCWPd) na obszarze swojego działania.

 

Ponadto informujemy, że na stronie internetowej KZGW pod linkiem http://www.kzgw.gov.pl/pl/Wiadomosci/Baza-danych-i-geobaza-do-aktualizacji-planow-gospodarowania-wodami-na-obszarach-dorzeczy.html , została umieszczona baza danych i geobaza do aPGW. Dodatkowo, zostały umieszczone teksty aPGW w formie pdf. APWŚK dostępna jest : http://www.kzgw.gov.pl/pl/Aktualizacja-programu-wodno-srodowiskowego-kraju.html

 

Materiały mogą ułatwić przygotowanie i wyszukiwanie niezbędnych informacji dotyczących jednolitych części wód. RZGW zastrzega jednocześnie, że materiały mają jedynie charakter pomocniczy, a prawnie obowiązującymi dokumentami są zaktualizowane Plany Gospodarowania Wodami opublikowane jako rozporządzenia Rady Ministrów w Dzienniku Ustaw.

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły Dz.U. 2016 poz. 1911

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry Dz.U. 2016 poz. 1967

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Dunaju Dz.U. 2016 poz. 1918 tom 1

 

Jednolite części wód (JCW)

 

Jednolite części wód powierzchniowych na obszarze RZGW w Gliwicach - Mapa

 

Jednolite części wód podziemnych na obszarze RZGW w Gliwicach - Mapa

Rozpoczynają się konsultacje społeczne projektu harmonogramu i programu prac związanych z przygotowaniem planów przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2016 r. poz. 353 z późn. zm.), Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej przystąpił do konsultacji społecznych projektu harmonogramu i programu prac związanych z przygotowaniem planów przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy. Jest to kolejny krok w kierunku przygotowania Polski do zmian klimatu i zagrożenia zjawiskiem suszy. Konsultacje potrwają od 12 sierpnia 2016 r. do 12 lutego 2017 r.

Plany przeciwdziałania skutkom suszy w regionach wodnych oraz na obszarach dorzeczy, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.), są głównymi dokumentami planistycznymi w zakresie przeciwdziałania zjawisku suszy. Zgodnie z art. 88s ust. 1 oraz ust. 2 ww. ustawy za przygotowanie planów przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy odpowiada Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, natomiast plany przeciwdziałania skutkom suszy w regionach wodnych przygotowują dyrektorzy regionalnych zarządów gospodarki wodnej.

Harmonogram i program prac związanych z przygotowaniem planów przeciwdziałania skutkom suszy oraz projekty planów przeciwdziałania skutkom suszy, zgodnie z wymogiem zapewnienia aktywnego udziału wszystkich zainteresowanych w ich przygotowaniu i aktualizacji, podawane są do publicznej wiadomości w celu zgłoszenia uwag (art. 88s ust. 3 ustawy - Prawo wodne).

Harmonogram i program prac zostały opublikowane na stronie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej (www.kzgw.gov.pl) oraz poszczególnych regionalnych zarządów gospodarki wodnej, a wersje papierowe dokumentu dostępne są do wglądu w siedzibie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, Departament Planowania i Zasobów Wodnych, Wydział Ochrony Przeciwpowodziowej i Suszy, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, pok. 632 (VI p.).

Osoby zainteresowane konsultacjami mają możliwość zapoznania się z dokumentacją oraz składania uwag i wniosków do Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, w terminie od dnia 12 sierpnia 2016 r. do dnia 12 lutego 2017 r.:
•    drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym;
•    drogą pocztową, na podany powyżej adres Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej z dopiskiem „Konsultacje - susza". W przypadku uwag i wniosków zgłaszanych „pocztą" termin będzie uznany za dochowany, jeżeli uwagi i wnioski dotrą do organu (KZGW) do 20 lutego 2017 r.;
•    osobiście, w formie pisemnej lub ustnie do protokołu ze spotkań, w siedzibie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej;
•    faksem na numer+48 22 37 20 294.

Więcej informacji znajduje się w załączonych dokumentach.

Program PPSS do konsultacji

Harmonogram PPSS do konsultacji

Zawiadomienie konsultacje PPSS

Przynależność gmin do regionów wodnych - mapaMapa przedstawia obszar działania RZGW Gliwice, gminy pozostające w całości lub częściowo w obszarze działania RZGW Gliwice, podział na regiony wodne Małej Wisły i Górnej Odry.

Na mapie wyodrębniono gminy leżące jednocześnie w obszarze Regionu Wodnego Małej Wisły jak i Górnej Odry. Zaznaczono również gminy położone częściowo na obszarze RZGW Gliwice.

 

 

link do mapy przynależność gmin do regionów wodnychlink do powiększonej mapy - przynależność gmin do regionów wodnych

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach zawiadamia o przystąpieniu do konsultacji społecznych projektu Planu utrzymania wód obejmującego obszar RZGW w Gliwicach wraz z przeprowadzeniem procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

W myśl zapisów art. 46 i  51 ust. 1 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235, ze zm.), wymagane jest przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko, między innymi dla planów lub programów w dziedzinie gospodarki wodnej.

W związku z powyższym, Dyrektor RZGW w Gliwicach przystąpił do opracowania Planu utrzymania wód oraz przeprowadza strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko, w tym sporządza prognozę oddziaływania na środowisko dla projektu Planu utrzymania wód obejmującego obszar RZGW w Gliwicach.
W związku ze zmianą Ustawy Prawo wodne (Dz.U.2014.850 Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw) na dyrektorze RZGW ciąży obowiązek opracowania planu utrzymania wód.
Zgodnie z art. 114b ustawy Prawo wodne plan utrzymania wód zawiera:
1.    określenie odcinków śródlądowych wód powierzchniowych, w obrębie których występują zagrożenia dla swobodnego przepływu wód oraz spływu lodów, wraz z identyfikacją tych zagrożeń;
2.    wykaz będących własnością Skarbu Państwa budowli regulacyjnych i urządzeń wodnych o istotnym znaczeniu dla zarządzania wodami;
3.    wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b, obejmujący:
a)    wskazanie podmiotów odpowiedzialnych za realizację działań,
b)    uzasadnienie konieczności realizacji działań, z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji,
c)    jeżeli to możliwe, szacunkową analizę kosztów i korzyści wynikających z planowanych działań,
d)    w przypadku działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt 3, 6 i 7 - zakres, rozmiar, przybliżoną lokalizację działań oraz terminy i sposoby ich prowadzenia.

Plan utrzymania wód ma charakter prawa miejscowego, ponieważ zgodnie z art. 114b ust. 5 ww. ustawy, są ustalane w drodze rozporządzenia przez dyrektora RZGW.

Zapraszamy do zapoznania się z zamieszczonymi dokumentami oraz do składania uwag i opinii w okresie od 5 października 2015 r. do 26 października 2015 r.:

1.    Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach o przystąpieniu do konsultacji społecznych projektu Rozporządzenia Dyrektora RZGW w Gliwicach w sprawie Planu utrzymania wód obejmującego obszar RZGW w Gliwicach wraz z projektem prognozy oddziaływania na środowisko, w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko;
2.    Projekt Planu utrzymania wód obejmującego obszar Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach;
3.    Projekt Rozporządzenia Dyrektora RZGW w Gliwicach w sprawie przyjęcia Planu utrzymania wód obejmującego obszar Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach;
4.    Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Planu utrzymania wód obejmującego obszar Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach;
5.    Formularz składania uwag i wniosków.

Z powyższymi dokumentami można również zapoznać się osobiście w siedzibie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach lub w siedzibie „Pectore- Eco” Sp. z o.o.

Wszelkie uwagi i wnioski do konsultowanych dokumentów, można zgłaszać w formie pisemnej na adresy:
•    Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej ul. Sienkiewicza 2, 44-100 Gliwice
•    „Pectore- Eco” Sp. z o.o. przy Al. Przyjaźni 7/2, 44-100 Gliwice
oraz osobiście w ww. siedzibach, jak również poprzez formularz składania uwag
i wniosków umieszczony poniżej przesłany na adres e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ponadto serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniach informacyjno - konsultacyjnych, które odbędą się w dniach:
•    12 października 2015 r. w godzinach 10:00 – 14.00 w Hotelu Silvia Gold w Gliwicach ul. Studzienna 8, 44-100 Gliwice.
•    13 października 2015 r. w godzinach 10:00 – 14.00 w Hotelu Dworska Elektrownia w Kędzierzynie- Koźlu
przy ul. Aleksandra Puszkina 1 (os. Sławięcice), 47-230 Kędzierzyn- Koźle.
Organem właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie jest Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach.

 

1. Obwieszczenie

2. Projekt Planu utrzymania wód

3. Projekt Rozporządzenia Dyrektora RZGW w Gliwicach

4. Prognoza oddziaływania na środowisko projektu

5. Formularz składania uwag i wniosków

 

Obszary chronione

 

Na terenie administrowanym przez RZGW w Gliwicach występują wszystkie, poza parkiem narodowym, formy ochrony przyrody. Poglądową lokalizację parków krajobrazowych, rezerwatów przyrody oraz obszarów Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000, w odniesieniu do obszaru działania RZGW w Gliwicach, obrazuje mapa.

 


mapa obszarów chronionych na terenie RZGW Gliwice

Stan aktualności mapy - sierpień 2012.

 

Mapa ma charakter wyłącznie poglądowy, nie może służyć do sporządzania raportów oddziaływania na środowisko ani innych dokumentów. Wnioski o udostępnienie informacji o obszarach chronionych należy kierować do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska www.gdos.gov.pl lub Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska (na obszarze działania RZGW w Gliwicach swoje zadania wykonuje m.in. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach www.katowice.rdos.gov.pl).