banerek

Ponad 500 uczestników, wystawców i gości, 6 paneli dyskusyjnych, kluczowe tematy dla żeglugi, rozwoju śródlądowych dróg wodnych, dwa dni owocnych obrad – tak w skrócie wyglądał I Kongres Żeglugi Śródlądowej w Opolu, którego partnerem merytorycznym było Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Między 19 a 20 września 2018 r. Centrum Kongresowo-Wystawiennicze w Opolu zmieniło się w kluczowe dla żeglugi w Polsce miejsce, gdzie wymieniano opinie i poglądy, dyskutowano o perspektywach dla rozwoju dróg wodnych w kraju, o potencjale gospodarczym polskich rzek i ich znaczeniu dla bezpieczeństwa mieszkańców kraju. Gośćmi honorowymi Kongresu byli Pan Marek Gróbarczyk – Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Pan Przemysław Daca – Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Pan Łukasz Greinke – Prezes Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A., Pan Jacek Cichocki – Wiceprezes ds. Rozwoju Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. oraz Pan Adrian Czubak – Wojewoda Opolski i gospodarz Kongresu.

Otwierając Kongres, Prezes PGW WP zaznaczył jak ważną rolę w gospodarowaniu wodami pełnią inwestycje o znaczeniu dla żeglugi oraz minimalizowania ryzyka powodzi i suszy. Z kolei Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach – Pan Łukasz Lange, uczestnicząc w panelu dyskusyjnym, skierowanym głównie do młodzieży podzielił się swoimi spostrzeżeniami z zakresu szans, jakie praca w różnych sektorach żeglugi śródlądowej niesie młodym ludziom. Paneliści podzielili się ze słuchaczami swoimi przemyśleniami co do przyszłości żeglugi w kraju, opowiedzieli też o wyzwaniach, jakie dostrzegają w swojej pracy i sposobach na ich realizację.

Wśród kluczowych tematów poruszanych w czasie Kongresu nie zatem zabrakło m.in. włączenia polskich śródlądowych dróg wodnych do sieci TEN-T i stanu prac nad programami dla Wisły i Odry, połączenia Dunaj-Odra-Łaba, nowoczesnej infrastruktury żeglugowej czy stoczni rzecznych.

Przekrojowe ujęcie tematu, szerokie spectrum poruszanych zagadnień ukazało jak dużą wagę warto przywiązywać do naturalnego dobra, jakim są wody i jak ważne jest komplementarne wykorzystanie ich potencjału.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach zawiadamia,  że  od  dnia  25 września 2018 r. od  godziny  6.00  do dnia  27 września do godziny 6.00  wstrzymuje żeglugę na odcinku  od  stopnia  wodnego  Januszkowice  km  105,6  do  stopnia  wodnego  Koźle  km  95,5  oraz  do śluzy Kłodnica na Kanale Gliwickim,  z  uwagi  na  konieczność  obniżenia piętrzenia o 150 cm  dla  usunięcia  awarii na pochylni  stoczni Januszkowice.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach – partner merytoryczny I Kongresu Żeglugi Śródlądowej w Opolu w ramach tego wydarzenia zaprosił członków Rady Promocji Żeglugi Śródlądowej do udziału w wizycie studyjnej na obiektach odrzańskich w zarządzie RZGW w Gliwicach. Członkowie Grupy odwiedzili stopień wodny Wróblin, Chróścice oraz stopień wodny Ujście Nysy. Specyfikę śluz odrzańskich uczestnikom wizyty studyjnej przybliżyła Aleksandra Drescher, Dyrektor Zarządu Zlewni w Opolu, której towarzyszyli specjaliści z Działu Realizacji Projektu: Sylwia Sobotkiewicz (kierownik) i Mariusz Skrzypczak, a także zastępca Dyrektora Zarządu Zlewni - Abdullah Al-Selwi.

 

Wiele entuzjazmu i radości towarzyszyło uczestnikom rejsu po rzece Odrze – Laureatom konkursu plastycznego pn. „Odra – rzeczna droga”, który zorganizowało Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach wraz z Wojewodą Opolskim. Oprócz podarków nagrodą w konkursie był również rejs statkiem po Odrze, który odbył się 19 września br.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Zarząd Zlewni w Gliwicach informuje, że od dnia 13.09.2018 r. zamyka dla żeglugi komorę północną śluzy Rudziniec do odwołania. Komora północna zostaje wyłączona z eksploatacji z uwagi na rozpoczęcie robót związanych z przeglądem i konserwacją przez firmę Skanska SA. W związku z powyższym prosimy o stosowanie się do oznakowania i poleceń załogi śluzy.

W dniu 6 września 2018r. w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach z inicjatywy Komisji Sejmowej ds. Służb Specjalnych odbyło się wielostronne spotkanie poświęcone współpracy poszczególnych jednostek rządowych ze służbami specjalnymi. W spotkaniu uczestniczyli m.in. przedstawiciele PGW WP: Krzysztof Woś - Z-ca Prezesa Wód Polskich ds. Ochrony Przed Powodzią i Suszą oraz Łukasz Lange – Dyrektor PGW WP RZGW w Gliwicach. W czasie obrad przed komisją przy współudziale służb Wojewody Śląskiego poruszano m.in. aspekty powstającego zbiornika Racibórz Dolny w zakresie prowadzonych prac względem założonego harmonogramu robót oraz możliwych, skutecznych działań wynikających z potencjalnej problematyki inwestycji. Przedstawiciele PGW WP odnieśli się do terminu ukończenia projektu, zapewniając, że ujęta w harmonogramie data zakończenia budowy – Styczeń 2020r. nie jest zagrożona przy założeniu, że nie wystąpią nieprzewidziane okoliczności.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach zawiadamia,  że  w  dniu 11 września 2018 r. od  godziny 6.00  do godziny 12.00  wstrzymuje żeglugę na odcinku  od  stopnia  wodnego  Wróblin  km  157,7  do  stopnia  wodnego  Dobrzeń  km  164,2 z  uwagi  na  konieczność  wykonania  robót  budowlanych  na  jazie  we  Wróblinie.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Zarząd Zlewni w Gliwicach informuje, że od dnia 21.08.2018 r. wprowadza ograniczenie w szerokości żeglownej toru wodnego w km 33+650 Kanału Gliwickiego, w rejonie mostu drogowego w ciągu ul. Piaskowej w Pyskowicach.
Zawężenie toru wodnego wynika z prowadzonych robót remontowych przedmiotowego mostu, realizowanych przez Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów w Gliwicach na zlecenie miasta Pyskowice.
Prosimy o stosowanie się do wystawionego oznakowania nawigacyjnego oraz zachowania szczególnej ostrożności podczas przepływania zawężonym odcinkiem Kanału Gliwickiego.   

Około 130 żołnierzy i pracowników Wojsk Obrony Terytorialnej biegnie w „Sztafecie 100-lecia Niepodległości” wzdłuż królowej polskich rzek – Wisły. Startując ze źródeł i ujścia Wisły, po przebiegnięciu blisko 1 100 kilometrów zespoły spotkają się w Warszawie. W ten sposób Wojska Obrony Terytorialnej przy partnerstwie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach czczą setną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę.

W minionym tygodniu doszło do spotkania Burmistrza Miasta Bierunia z Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Głównym tematem spotkania były działania podejmowane w celu zabezpieczenia przeciwpowodziowego Bierunia i zarządzania ryzykiem powodziowym w obszarze gminy.