banerek

HTML Online Editor Sample

 

Gliwice, 09.12.2013 r.

EZ/ NA-370- 39/13

Wg rozdzielnika

Dotyczy:       zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach - zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych - zawiadamia, że  w  wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na usługę : „Kompleksowe ubezpieczenie mienia Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach oraz odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności” została wybrana oferta, złożona przez :

 

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A.

Przedstawicielstwo Korporacyjne w Gliwicach

ul. Sienkiewicza 11, 44-100 Gliwice

przy cenie ofertowej brutto 137 065 zł

Uzasadnienie wyboru:

Oferta ta jest jedyną ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu, jest więc ofertą najkorzystniejszą

Jednocześnie informujemy, że na podstawie art. 94 ust.2 pkt.1a ustawy, umowa  może być zawarta niezwłocznie po otrzymaniu niniejszego zawiadomienia.

Używamy plików cookies aby usprawnić działanie naszej strony internetowej. Pliki cookies służące tym operacjom są włączone.
Więcej