banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 


Gliwice,  15.05. 2014  r.
EZ/ ZZKiKG-370- 4/14                               
Wg   rozdzielnika


Dotyczy:       zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach - zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych - zawiadamia, że  w  wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego o zamówienie publiczne: „Aktualizacja dokumentacji projektowej pn.:  Dzierżno Duże – naprawa i modernizacja skarp i urządzeń zbiornika wodnego Dzierżno Duże dla ochrony przeciwpowodziowej doliny rzeki Kłodnicy”

- została wybrana oferta nr  2, złożona przez:


Biuro Projektów „PROJ – SERVIS”
45-519 Opole, ul. Rosponda 13
za cenę ofertową  brutto –  82 287,00 zł


Uzasadnienie wyboru:
Oferta ta jest ofertą najkorzystniejszą, gdyż zawiera najniższą cenę spośród ofert nie podlegających odrzuceniu i w ocenie końcowej,  uzyskała najwyższą liczbę punktów.
I.     Ofertę złożyli następujący Wykonawcy:

 

Nr

oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy:

Cena

Brutto zł

Liczba przyznanych punktów

 

1.

Agencja Technik Ekologicznych i Realizacji Inwestycji mkm PERFEKT Sp. z o.o.

30-363 Kraków, ul. Rzemieślnicza 1

182 040,00

45,20

2.

Biuro Projektów „PROJ – SERVIS”

45-519 Opole, ul. Rosponda 13

82 287,00

100

3.

AQUEDUCT

W. Adamska – G. Marszałek Sp. z o.o.

32-020 Wieliczka, ul. Nowy Świat 4a

116 665,50

70,53

4.

Zakład Usług i Robót Wodnych           Sp. z o.o.

 

45-317 Opole, ul. Morcinka 43

84 378,00

97,52

5.

MERITUM PROJEKT

43-190 Mikołów, ul. Karola Miarki 18

179 600,00

-

6.

HYDRO-LEW Usługi Melioracyjne

Czesław Lew

44-200 Rybnik, ul. Kap.L.Janiego 17a/5

44 895,00

-

7.

Konsorcjum:

1) Biuro Inżynieryjno-Projektowe MPG

inż. Paweł Grzeszczuk

43-300 Bielsko – Biała ul. Urodzajna 1B/21

2) Usługi Inżynieryjne „KOLOR”

43-300 Bielsko Biała, ul. Piastowska 26/18

83 200,00

98,90

 

II.    Jednocześnie informujemy, że Zamawiający wykluczył z udziału w niniejszym     postępowaniu  Wykonawcę:
MERITUM  PROJEKT
43-190 Mikołów, ul. Karola Miarki 18
Wykluczenia dokonano na podstawie art. 24 ust.2  pkt 4) ustawy z dnia 29.01.2004r.  Prawo zamówień  publicznych, gdyż Wykonawca nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu  określonego w art. 22 ust. 1 pkt 3   w/w ustawy, opisanego w pkt. 5.2.3. siwz. Na potwierdzenie spełnienia tego warunku Wykonawca zobowiązany był wykazać dysponowanie osobami zdolnymi do realizacji przedmiotowego zamówienia posiadającymi odpowiednie uprawnienia budowlane do sporządzania projektów.

III.    Oferty podlegające odrzuceniu, złożone przez:
1.    MERITUM  PROJEKT
43-190 Mikołów, ul. Karola Miarki 18
Oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt 5 ustawy - Prawo zamówień publicznych, gdyż została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu.

2.    HYDRO-LEW    Usługi Melioracyjne
Czesław Lew 
44-200 Rybnik,   ul. Kap.L.Janiego 17a/5
Oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,                         w związku z czym zostaje odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt.4)                         w związku z  art. 90 ust. 3 ustawy  Pzp.

IV.    Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 Pzp Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie  zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.


ROZDZIELNIK:

1)    Agencja Technik Ekologicznych i Realizacji Inwestycji    
mkm PERFEKT Sp. z o.o.                
30-363 Kraków   ul. Rzemieślnicza 1


2)     Biuro Projektów „PROJ – SERVIS”           
45-519 Opole, ul. Rosponda 13


3)    AQUEDUCT                           
W. Adamska – G. Marszałek  Sp. z o.o.
32-020 Wieliczka,  ul. Nowy Świat 4a


4)    Zakład Usług i Robót Wodnych Sp. z o.o.           
45-317 Opole,  ul. Morcinka 43


5)    MERITUM  PROJEKT                    
41-501 Chorzów                
Aleja Różana 6 (Park Śląski)


6)    HYDRO-LEW    Usługi Melioracyjne  Czesław Lew 
44-200 Rybnik,   ul. Kap.L.Janiego 17a/5


7)    Biuro Inżynieryjno-Projektowe MPG       
inż. Paweł Grzeszczuk
43-300 Bielsko – Biała  ul. Urodzajna 1B/21


8)       Strona internetowa RZGW Gliwice
9)       tablica ogłoszeń     RZGW Gliwice
10)     ZZKiKG Kędzierzyn Koźle
11)     EZ - w/m