banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 Gliwice, 16.05.2014 r.


EZ/ ZD/ZG-370-6/14

Wg rozdzielnika

Dotyczy: zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach - zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych - zawiadamia, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego pn.: ” Plany przeciwdziałania skutkom suszy w regionach wodnych na obszarze działania RZGW Gliwice”, została wybrana oferta nr 3, złożona przez :


MGGP S.A.

Ul. Kaczkowskiego 6, 33-100 Tarnów,

cena ofertowa 189 000,57 zł brutto


Uzasadnienie wyboru:

Oferta ta jest ofertą najkorzystniejszą, gdyż zawiera najniższą cenę spośród ofert nie podlegających odrzuceniu i w ocenie końcowej, uzyskała najwyższą liczbę punktów.


Ofertę złożyli następujący Wykonawcy:


1) WIND-HYDRO

Grzegorz Łukasiewicz

Ul. Opiekuńcza 19

93-411 Łódź,

Cena ofertowa – 199 260 zł brutto

kryterium cena – 56,91 pkt

kryterium jakość usługi- 36,00 pkt

Razem – 92,91 pkt


2) Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN

Ul. Bukowska 19, 60-809 Poznań,

Cena ofertowa – 360 000 zł brutto

kryterium cena – 31,50 pkt

kryterium jakość usługi- 30,00 pkt

Razem – 61,50 pkt


3) MGGP S.A.

Ul. Kaczkowskiego 6, 33-100 Tarnów,

Cena ofertowa – 189 000,57 zł brutto

kryterium cena – 60,00 pkt

kryterium jakość usługi- 35,00 pkt

Razem – 95,00 pkt


Proponowany termin zawarcia umowy – 22.05.2014 r.