banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 Gliwice, 30.05.2014 r.


EZ/ IP-IR-370-2/14

Wg rozdzielnika

Dotyczy: zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach - zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych - zawiadamia, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego pn.: Roboty przygotowawcze dla modernizacji śluzy Nowa Wieś – modernizacja kierownic i cypla awanportu górnego w ramach projektu „Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będącym w zarządzie RZGW Gliwice – przystosowanie do III klasy drogi wodnej – etap II”, została wybrana oferta nr 1, złożona przez :


SKANSKA S.A.

Ul. Gen. J. Zajączka 9

01-518 Warszawa

cena ofertowa - 3 294 915,70 zł brutto


Uzasadnienie wyboru:

Oferta ta jest ofertą najkorzystniejszą, gdyż zawiera najniższą cenę spośród ofert nie podlegających odrzuceniu i w ocenie końcowej, uzyskała najwyższą liczbę punktów.


I. Ofertę złożyli następujący Wykonawcy:


1) SKANSKA S.A.

Ul. Gen. J. Zajączka 9

01-518 Warszawa

cena ofertowa - 3 294 915,70 zł brutto

liczba przyznanych punktów – 100 pkt


2) Konsorcjum:

Lider:

Przedsiębiorstwo Robót Wodnych i Ekologicznych

“EKO-WOD” Sp. z o.o.

Ul. Towarowa 12-14, 58-100 Świdnica

Partner:

“NAVIGA-STAL” Sp. z o.o.

Ul. Wilczycka 18, 55-093 Kiełczów – cena ofertowa – 3 553 575,64 zł brutto

Oferta odrzucona


II. Jednocześnie informujemy, że Zamawiający wykluczył z udziału w niniejszym postępowaniu:Konsorcjum:

Lider:

Przedsiębiorstwo Robót Wodnych i Ekologicznych

“EKO-WOD” Sp. z o.o.

Ul. Towarowa 12-14, 58-100 Świdnica

Partner:

“NAVIGA-STAL” Sp. z o.o.

Ul. Wilczycka 18, 55-093 Kiełczów


Wykluczenia dokonano na podstawię art. art. 24 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), gdyż Wykonawca nie zgodził się na przedłużenie okresu związania ofertą.III. Oferta odrzucona:


Konsorcjum:

Lider:

Przedsiębiorstwo Robót Wodnych i Ekologicznych

“EKO-WOD” Sp. z o.o.

Ul. Towarowa 12-14, 58-100 Świdnica

Partner:

“NAVIGA-STAL” Sp. z o.o.

Ul. Wilczycka 18, 55-093 KiełczówOferta zostaje odrzucona na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych, ponieważ oferta Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.


Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 Pzp Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.