banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Gliwice, 20.02.2015 r.

EZ/ IP-IR-370-20/14/1

Wg rozdzielnika

Sprostowanie

do pisma nr EZ/ IP-IR-370-20/14/3229/70 z dnia 20.02.2015r. dot. Informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

na: Wykonanie prac przygotowawczych dla projektu „Modernizacja Kanału Gliwickiego – prace przygotowawcze” nr POIŚ 7.5-20.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach zmienia proponowany termin zawarcia umowy z wybranym wykonawcą w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego na dzień 3. 03.2015 r. Rozdzielnik: do pisma znak: EZ / IP-IR-370-20/14 /1 z dnia 20.02.2015 r.

1) DHV HYDROPROJEKT Spółka z o.o. ul. Dubois 9 , 00-182 Warszawa fax 22 831-00-20 2

) WTU Sp. z o.o. ul .Karkonoska 10 , 53-015 Wrocław fax 71 333 24 98

3) TRACTEBEL ENGINEERING S.A. ul. Dulęby 5 , 40-833 Katowice fax 32 358 88 00

4) Strona internetowa RZGW Gliwice

5) Tablica ogłoszeń

6) IP-IR w/m 7) EZ w/m