banerek

Gliwice, dnia 15.04.2015 r.

EZ / ZZKiKG-370-5/15

Wg rozdzielnika


Dotyczy: informacji o unieważnieniu postępowania.
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: „Odbudowę i remont jazu klapowego na rzece Kłodnicy w km 41+900 w ramach przedsięwzięcia odbudowa i remont jazów klapowych na rzece Kłodnicy” ogłoszonego w BZP poz. 53530-2015 dn. 11.03.2015 r. - zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust.1 p. 4 ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z póź. zm.), gdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.