banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 


Gliwice,    20.07.2015 r.
EZ/ UW/UO – 370 – 10 / 15                

Wg   rozdzielnika


Dotyczy:       zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty


Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach - zgodnie z art. 92 ustawy z dnia   29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych   zawiadamia, że  w  wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego pn.: Opracowanie „Planu utrzymania wód obejmującego obszar RZGW w Gliwicach” wraz z przeprowadzeniem procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko -  została wybrana oferta  złożona przez:

„Pectore – Eco”  Sp. z o.o.
44-100 Gliwice, Al. Przyjaźni 7/2


cena ofertowa – 97 170 zł  (brutto)
termin płatności  -  30 dni


Uzasadnienie wyboru:
Oferta ta jest ofertą najkorzystniejszą, gdyż w ocenie końcowej uzyskała najwyższą liczbę punktów.

W niniejszym postępowaniu oferty złożyli następujący Wykonawcy:

oferta nr 1
„Pectore – Eco”  Sp. z o.o.
Al. Przyjaźni 7/2  
44-100 Gliwice
a)   Cena oferty  - (kryterium 98% cena) =  98 pkt
b)   Termin płatności -   (kryterium 2%)   =  2 pkt
Razem: 100 punktów

oferta nr 2
Multiconsult Polska   Sp. z o.o.
Ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
a)  Cena oferty  - (kryterium 98% cena)  =  38,12 pkt
b   Termin płatności -   (kryterium 2%)   =   2 pkt
Razem:  40,12 punktów

oferta nr 3
MGGP S.A.
Ul. Kaczkowskiego 6
33-100 Tarnów
a)   Cena oferty – (kryterium 98% cena)  =  73,73 pkt
b)   Termin płatności -  (kryterium 2%)    =   2 pkt
Razem:  75,73 punktów

Jednocześnie informujemy, że umowa  może być zawarta niezwłocznie po otrzymaniu niniejszego zawiadomienia  na podstawie art. 94 ust.2 pkt.3) a)  ustawy Pzp.Rozdzielnik:


1)    „Pectore – Eco”  Sp. z o.o.                        fax:  32/231 60 64
Al. Przyjaźni 7/2  
44-100 Gliwice

2)    Multiconsult   Polska   Sp. z o.o.                fax:  22/ 246 07 01
Ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa

3)    MGGP   S.A.                                              fax: 14/ 626 45 39
ul. Kaczkowskiego 6
33-100 Tarnów

4)     Strona internetowa RZGW Gliwice
5)     Tablica ogłoszeń
6)     UW/UO – w miejscu
7)     EZ – a/a

800x600