banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Gliwice, 12.10.2015  r.


EZ/ ZZKiKG-370-17/15                               
Wg   rozdzielnika


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach działając zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych zawiadamia, że  w  wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego pn.: „Odbudowa i remont jazu klapowego na rzece Kłodnicy w km 41+900 w ramach przedsięwzięcia odbudowa i remont jazów klapowych na rzece Kłodnicy.”

1.    Za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 3 złożoną przez:

Firmę Usługowo – Handlową „ZAB-BYT”
Adam Wałeczek
Ul. Drobna 12, 41-807 Zabrze

cena ofertowa (brutto)  - 1 479 917,38 zł
gwarancja – 60 miesięcy

Uzasadnienie:
Oferta nr 3: Firma Usługowo – Handlowa „ZAB-BYT” Adam Wałeczek, ul. Drobna 12, 41-807 Zabrze jest ofertą najkorzystniejszą, gdyż spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ oraz w ocenie końcowej  uzyskała najwyższą liczbę punktów.

2. W postępowaniu zostały złożone oferty następujących firm: 

1.NAVIMOR – INVEST S.A.
Ul. Grunwaldzka 212,
80-266 Gdańsk   
Liczba punktów w kryterium cena - 55,77 pkt   
Liczba punktów w kryterium gwarancja - 4 pkt    
Łączna liczba punktów - 59,77 pkt

2.Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjne „POM” Sp. z o.o.
Ul. Prudnicka 30,
47-300 Krapkowice   
Oferta odrzucona     


3.Firma Usługowo – Handlowa
„ ZAB-BYT” Adam Wałeczek
Ul. Drobna 12, 41-807 Zabrze   
Liczba punktów w kryterium cena- 96 pkt    
Liczba punktów w kryterium gwarancja- 4 pkt    
Łączna liczba punktów - 100 pkt

4.SKANSKA S.A.
Ul. Gen. Józefa Zajączka 9, 01-518 Warszawa   
Liczba punktów w kryterium cena - 76,38 pkt    
Liczba punktów w kryterium gwarancja - 4 pkt    
Łączna liczba punktów - 80,38 pkt

3. Informacja o ofercie odrzuconej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:
W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego odrzucona została oferta złożona przez wykonawcę:

Oferta nr 2: Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjne „POM” Sp. z o.o.
Ul. Prudnicka 30,
47-300 Krapkowice


Zamawiający odrzucił ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych – „jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3, gdy Zamawiający poprawia inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty”.
Wykonawca zobowiązany był dołączyć do oferty kosztorys ofertowy sporządzony metodą uproszczoną na podstawie załączonego do SIWZ „Przedmiaru robót” obejmującego cały zakres przedmiotu zamówienia oraz uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia.
W załączonym do oferty Kosztorysie ofertowym wykonawca – Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjne „POM” Sp. z o.o. Krapkowice, nie wycenił pozycji  nr 44 tj. „wymiana prowadnic szandorowych”, Zamawiający nie mógł zatem poprawić tej omyłki zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, gdyż prowadziłoby to do istotnej zmiany treści oferty, co w oparciu o art. 87 ust. 1 -  niedopuszczalne jest prowadzenie miedzy Zamawiającym a wykonawcą  negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany jej treści.


Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp zamawiający zawrze umowę w sprawie udzielenia zamówienia publicznego z wybranym wykonawcą w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp.Rozdzielnik:  do pisma znak: EZ / ZZKiKG-370-17/15 z dnia 12.10.2015 r.


1) NAVIMOR – INVEST S.A.
Ul. Grunwaldzka 212,
80-266 Gdańsk,


2) Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjne „POM” Sp. z o.o.
Ul. Prudnicka 30,
47-300 Krapkowice, 


3) Firma Usługowo – Handlowa
„ ZAB-BYT” Adam Wałeczek
Ul. Drobna 12, 41-807 Zabrze,

4) SKANSKA S.A.
Ul. Gen. Józefa Zajączka 9, 01-518 Warszawa,


5)   Strona internetowa RZGW Gliwice

6)     tablica ogłoszeń

7) EZ w/m

8) ZZKiKG a/a.

9) IPR  - K. Polok  a/a