banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Gliwice, 21.09.2012r.
EZ/ NZM -370- 28/12/


Wg   rozdzielnika


Dotyczy:       zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach - zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych - zawiadamia, że  w  wyniku rozstrzygnięcia  przetargu  nieograniczonego na zadanie  pn: „Zabudowa wyrwy brzegowej rzeka Biała km 3 + 800 w m. Czechowice – Dziedzice – usuwanie szkód powodziowych z 2010r” została wybrana oferta nr „4”,  złożona przez:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „BUDIMPEKS”
43-365 Wilkowice
Ul. Żywiecka 136
za cenę ofertową:    298 699,69 zł


Uzasadnienie wyboru:
Oferta ta jest ofertą najkorzystniejszą, gdyż zawiera najniższą cenę spośród ofert nie podlegających odrzuceniu i w ocenie końcowej  uzyskała najwyższą liczbę punktów.

W niniejszym postępowaniu  oferty złożyli następujący Wykonawcy:

1)    Przedsiębiorstwo Wielobranżowe  „BUDIMPEKS”  -  (oferta nr 4)
mgr Wiesław Bryś
43-365 Wilkowice
Ul. Żywiecka 136
Cena ofertowa:  298 699,69 zł
liczba przyznanych  punktów  (przy kryterium 100 % cena)  - 100 pkt

2) „BUD – MAR”  Marek Płoneczka  -  (oferta nr 2)
43-254 Warszowice
Ul. Szoszowska 38
Cena ofertowa:  327 331,93 zł
po dokonaniu poprawy omyłek rachunkowych – 321 498,06 zł
liczba punktów  (przy kryterium 100 % cena)  - 92,90   pkt

3)  Zakład Robót Inżynieryjnych  „WODPOL”  -  (oferta nr 5)
mgr inż. Janusz Włoch
34-300 Żywiec
Ul. Matejki 1
Cena ofertowa:  348 538,62 zl
liczba punktów  (przy kryterium 100 % cena)  -   85,70   pkt


4)   Zakład Wielobranżowy Antoni Pisula  -  (oferta nr 1)
42-520 Dąbrowa Górnicza               
Ul. Oświęcimska 31/2
Cena ofertowa:  456 470,77 zł
liczba punktów  (przy kryterium 100 % cena)  -   65,43   pkt

5)  Budownictwo Wodno -  Inżynieryjne i Drogowe  Sp. z o.o. -  (oferta nr 3)
43-200 Pszczyna
Ul. Batorego 19
Cena ofertowa:  515 901,13 zł
liczba punktów  (przy kryterium 100 % cena)  -   57,89  pkt


Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt.3)a) ustawy Pzp, umowa może być zawarta niezwłocznie po otrzymaniu niniejszego zawiadomienia.
Proponowany termin podpisania umowy - 28.09.2012r.Rozdzielnik:

1) Zakład Wielobranżowy Antoni Pisula
42-520 Dąbrowa Górnicza               
Ul. Oświęcimska 31/2

2) „BUD – MAR”  Marek Płoneczka
43-254 Warszowice
Ul. Szoszowska 38

3)  Budownictwo Wodno -  Inżynieryjne i Drogowe
Sp. z o.o.
43-200 Pszczyna
Ul. Batorego 19

4)  Przedsiębiorstwo Wielobranżowe  „BUDIMPEKS”
Mgr Wiesław Bryś
43-365 Wilkowice
Ul. Żywiecka 136

5)  Zakład Robót Inżynieryjnych  „WODPOL”
mgr inż. Janusz Włoch
34-300 Żywiec
Ul. Matejki 1

6)   strona internetowa RZGW Gliwice
7)    tablica ogłoszeń RZGW Gliwice
8)    NZM –  w miejscu
9)    EZ  - a/a