banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 
Gliwice, 25.09.2012 r.


EZ/ NA-370- 30/12/


Wg rozdzielnika

Dotyczy: zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.


Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach - zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych - zawiadamia, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na usługę pn. „Świadczenie pomocy prawnej na rzecz Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach”, została wybrana oferta nr 1, złożona przez:


Kancelarie Adwokatów i Radców Prawnych

Gabriela Morawska – Stanecka, Marek Stańko Spółka Partnerska

Ul. PCK 10/14, 40-057 Katowice

cena ofertowa brutto 191 880 zł


Uzasadnienie wyboru:

Wybrana oferta była jedyną ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu przetargowym, zatem otrzymała maksymalną ilość punktów - jest więc ofertą najkorzystniejszą.Jednocześnie informujemy, że na podstawie art. 94 ust.2 ustawy, umowa może być zawarta niezwłocznie po otrzymaniu niniejszego zawiadomienia.