banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 Gliwice, 22.10.2012 r.


EZ/ NZO-370- 35/12/


Wg rozdzielnika

Dotyczy: zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.


Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach - zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych - zawiadamia, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego pn. „Przesłona przeciwfiltracyjna zapory prawobrzeżnej polderu Buków w km 0+680-1+430 – usuwanie skutków powodziowych z 2010r.” została wybrana oferta nr 1, złożona przez:
SKANSKA S.A.

Ul. Gen. J. Zajączka 9

01-518 Warszawa

cena ofertowa brutto – 766 900,30 złUzasadnienie wyboru:


Oferta ta jest ofertą najkorzystniejszą, gdyż zawiera najniższą cenę spośród ofert nie podlegających odrzuceniu i w ocenie końcowej uzyskała najwyższą liczbę punktów.


Ofertę złożyli następujący Wykonawcy:


1) SKANSKA S.A.

Ul. Gen. J. Zajączka 9

01-518 Warszawa

Cena ofertowa: 766 900,30 zł

Liczba przyznanych punktów – 100 pkt2) Przedsiębiorstwo Robót Geologiczno-Wiertniczych

Grażyna Janik, Roman Kuś Sp. J.

Ul. 23 Stycznia 15

41-260 Sławków,

Cena ofertowa: 1 179 757,44 zł

Liczba przyznanych punktów – 65 pkt3) DABI S. Budny, M. Budny Sp. J.

Ul. Włościańska 32

43-518 Ligota,

Cena ofertowa: 968 521,41 zł

Liczba przyznanych punktów – 79,18 pkt
Proponowany termin podpisania umowy –26 .10.2012 r.