banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 Gliwice, 26.10.2012r.

EZ/ JRP - TKG -370- 20/12/Wg rozdzielnika


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty po powtórzeniu czynności badania i oceny ofert

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Przebudowa, rozbudowa i remont śluzy Łabędy w ramach przedsięwzięcia „Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będącym w zarządzie RZGW Gliwice – przystosowanie do III klasy drogi wodnej”

- ogłoszonego w D.U.U.E. nr 2012/S 119-196838 dnia 23.06.2012r.

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej

w Gliwicach zawiadamia, że w wyniku powtórzenia czynności badania i oceny ofert Zamawiający dokonał ponownego wyboru najkorzystniejszej oferty i wybrał ofertę nr „1”, złożoną przez:


NAVIMOR – INVEST S.A.

80-266 Gdańsk

Ul. Grunwaldzka 212

Cena oferty brutto 46 436 697,57 zł po dokonaniu poprawy oczywistych omyłek rachunkowych 46 452 419,43 złUzasadnienie :


W związku z uwzględnieniem odwołania i unieważnieniem czynności polegającej na wyborze najkorzystniejszej oferty , Zamawiający –Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach powtórzył czynność badania i oceny złożonych ofert z zastosowaniem art.26 ust. 3 Pzp wobec wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu przetargowym.

W wyniku powtórzenia powyższych czynności, Zamawiający informuje, iż wybiera ofertę NAVIMOR-INVEST S.A. 80-266 Gdańsk, ul. Grunwaldzka 212 – jako ofertę najkorzystniejszą.


W niniejszym postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:


1. NAVIMOR – INVEST S.A,

80-266 Gdańsk

Ul. Grunwaldzka 212

Cena ofertowa: 46 436 697,57 zł po dokonaniu poprawy oczywistych omyłek rachunkowych 46 452 419,43 zł

Liczba przyznanych punktów - 100 pkt (przy kryterium: cena 100%)


2. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „POL-AQUA” S.A.

Ul. A. Branickiego 15, 02-972 Warszawa

Cena ofertowa: 52 260 410,00 zł

Liczba przyznanych punktów - 88,88 pkt  (przy kryterium: cena 100%)3. MC Construction Sp. z o.o.

Ul. Nad Stawem 7, 80-454 Gdańsk

Cena ofertowa: 49 780 327,67 zł po dokonaniu poprawy oczywistych omyłek rachunkowych 49 775 318,67 zł

Liczba przyznanych punktów - 93,32 pkt (przy kryterium: cena 100%)
Jednocześnie informujemy, że umowa może być zawarta po upływie terminu, o którym mowa w art. 94 ust. 1pkt.1), oraz nie wcześniej niż po przeprowadzeniu kontroli, o której mowa w art. 169 ust.2 pkt.1 ustawy Pzp.Rozdzielnik:


1) NAVIMOR – INVEST S.A,

80-266 Gdańsk

Ul. Grunwaldzka 212 fax: 58 / 768-50-07


2) Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „POL-AQUA” S.A.

Ul. A. Branickiego 15, 02-972 Warszawa fax: 22 201 73 103) MC Construction Sp. z o.o.

Ul. Nad Stawem 7, 80-454 Gdańsk fax: 58 341 80 594.) strona internetowa RZGW Gliwice


5) tablica ogłoszeń RZGW Gliwice


6) JRP-TKG – w miejscu


7) EZ - a/a