banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 Gliwice, 29.04.2013 r.


EZ/ NA-370- 6/13

Wg rozdzielnika

Dotyczy: zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.


Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach - zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych - zawiadamia, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na usługę: „Kompleksowe utrzymanie czystości w budynkach administracyjnych oraz socjalnych RZGW w Gliwicach” Część VI: Zarząd Zlewni Małej Wisły” została wybrana oferta nr 5, złożona przez :


FORSOLIS Sp. z o.o.

Ul. Sokolska 65

40-087 Katowice

cena ofertowa brutto 4 132,80 zł


Uzasadnienie wyboru:

Oferta ta jest ofertą najkorzystniejszą, gdyż zawiera najniższą cenę spośród ofert nie podlegających odrzuceniu i w ocenie końcowej, uzyskała najwyższą liczbę punktów.


I. Ofertę złożyli następujący Wykonawcy:1) DELTA-SYSTEM Michał Matuszczak

Ul. Batorego 5, 47-400 Racibórz

Cena ofertowa: 8 118,00 zł

Liczba przyznanych punktów – 50,90 pkt


2) Konsorcjum:

1. Clearing Super Service

Ul. Rogowiec 1

44-362 Rogów

2. Agencja Ochrony Osób i Mienia

Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe „ALEX”

Aleksander Latocha

Ul. Wolności 57, 44-361 Syrynia

Cena ofertowa: 8 118,00 zł

Oferta odrzucona
3) NAVICONTROL Sp. z o.o.

Ul. Zwycięstwa 14/48

44-100 Gliwice

Cena ofertowa: 8 566,40 zł

Liczba przyznanych punktów – 48,24 pkt4) Konsorcjum:

1. Usługi Wnętrzarskie, Utrzymanie Zieleńców

Zbigniew Gierańczyk

Zakład Pracy Chronionej

Ul. Deotymy 3/15, 93-267 Łódź

2. „GIERAŃCZYK” Sp. z o.o.

Ul. Deotymy 3/15, 93-267 Łódź

Cena ofertowa: 8 296,51 zł

Liczba przyznanych punktów – 49,81 pkt5) FORSOLIS Sp. z o.o.

Ul. Sokolska 65, 40-087 Katowice

Cena ofertowa: 4 132,80 zł

Liczba przyznanych punktów – 100 pkt


6) EKOTRADE Sp. z o.o.

Przedstawicielstwo w Siemianowicach Śląskich

Ul. P. Śmiłowskiego 2,

41-100 Siemianowice Śląskie

Cena ofertowa: 11 060,88 zł

Liczba przyznanych punktów – 37,36 pkt


7) Zakład Usług Gospodarczo – Socjalnych „ANTEMA” Sp. z o.o.

Ul. Jana Pawła II 8a, 58-506 Jelenia Góra

Cena ofertowa: 8 619,84 zł

Liczba przyznanych punktów – 47,94 pktII. Jednocześnie informujemy, że Zamawiający wykluczył z udziału w niniejszym postępowaniu Wykonawcę:


Konsorcjum:

1. Clearing Super Service

Ul. Rogowiec 1

44-362 Rogów

2. Agencja Ochrony Osób i Mienia

Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe „ALEX”

Aleksander Latocha

Ul. Wolności 57, 44-361 Syrynia


Wykluczenia dokonano na podstawię art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych, ponieważ Wykonawca nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu.


III. Oferta odrzucona:


Konsorcjum:

1. Clearing Super Service

Ul. Rogowiec 1

44-362 Rogów

2. Agencja Ochrony Osób i Mienia

Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe „ALEX”

Aleksander Latocha

Ul. Wolności 57, 44-361 Syrynia


Oferta zostaje odrzucona na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych, ponieważ ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 Pzp Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.