banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

EZ/ NZO – 370 - 14 / 13/                                                                                       Gliwice, 01.07.2013r           

Wg   rozdzielnika

Dotyczy:   zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty i ofertach odrzuconych.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach - zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych - zawiadamia, że  w  wyniku rozstrzygnięcia przetargu  nieograniczonego na roboty budowlane pn: „Remont umocnień koryta rzeki Olzy w m. Istebna w km 74+900 – 75+300 wraz z remontem koryta rzeki Olzy w m. Istebna brzeg lewy w okolicach schroniska Zaolzianka”

I.     Została wybrana oferta  nr 4, złożona przez:

Centrum Sportowo - Rekreacyjne „ZAWODZIE”  Sp. z o.o. 
43-450 Ustroń,  ul. Grażyńskiego 10


Uzasadnienie wyboru:
Oferta ta jest ofertą najkorzystniejszą, gdyż zawiera najniższą cenę spośród ofert nie podlegających odrzuceniu i w ocenie końcowej uzyskała najwyższą liczbę punktów.

II.    Ofertę złożyli następujący Wykonawcy:
Oferta nr 1:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe 
„WOLIMEX”    Eugeniusz Wojak
34-600 Limanowa,  Ul. Tarnowska 33
Cena ofertowa -  604 051,02  zł
liczba punktów w kryterium 100 % cena –   93,25 pkt

Oferta nr 2:
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe  „BUDIMPEKS”
43-365 Wilkowice,  Ul. Żywiecka 136
Cena ofertowa - 577 144,38  zł
liczba punktów w kryterium 100 % cena  –  97,60  pkt 

Oferta nr 3:

Zakład Robót Wodno Melioracyjnych „MEL-BUD”           
Stanisław Staśto
43-382 Bielsko-Biała,  Ul. Leśników 25
Cena ofertowa -  531 575,61  zł  -  (oferta odrzucona)

Oferta nr 4:
Centrum Sportowo - Rekreacyjne „ZAWODZIE”  Sp. z o.o. 
43-450 Ustroń,  Ul. Grażyńskiego 10
Cena ofertowa - 563 282,25  zł
liczba punktów w kryterium 100 % cena – 100  pkt 

Oferta nr 5:
Zakład Robót Inżynieryjnych                                                  
„EKOINŻ” – Jerzy Ślepecki
34-326 Zarzecze,  Ul. Beskidzka 19
Cena ofertowa -  489 233,46  zł – (oferta odrzucona)

III.        Oferty odrzucone:

1)   Oferta nr 3:
Zakład Robót Wodno  Melioracyjnych „MEL-BUD”
Stanisław Staśto
43-382 Bielsko-Biała, ul. Leśników 25
Oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. – Pzp, gdyż jej treść nie     odpowiada treści siwz - nie uwzględniono konieczności zastosowania materiału o szczególnych właściwościach, określonego w siwz

2)  Oferta nr 5:
Zakład Robót Inżynieryjnych „EKOINŻ” – Jerzy Ślepecki
34-326 Zarzecze, ul. Beskidzka 19
Oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. – Pzp, gdyż jej treść nie odpowiada treści siwz - nie uwzględniono konieczności zastosowania materiału o szczególnych właściwościach, określonego w siwz

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2) Pzp Zamawiający może zawrzeć umowę w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia.
Rozdzielnik:

1)    Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe      fax:  18 / 33 76 159
„WOLIMEX”    Eugeniusz Wojak
34-600 Limanowa,   ul. Tarnowska 33

2)    Przedsiębiorstwo Wielobranżowe                                    fax: 33 / 819 04 93      
„BUDIMPEKS”
43-365 Wilkowice,   ul. Żywiecka 136

3)    Zakład Robót Wodno Melioracyjnych „MEL-BUD”               fax: 33 / 81 83 132
Stanisław Staśto
43-382 Bielsko-Biała,   ul. Leśników 25

4)    Centrum Sportowo - Rekreacyjne „ZAWODZIE”  Sp. z o.o.  fax: 33 / 854 43 32
43-450 Ustroń,   ul. Grażyńskiego 10

5)    Zakład Robót Inżynieryjnych                                          fax: 33 / 862 12 10
„EKOINŻ” – Jerzy Ślepecki
34-326 Zarzecze, ul. Beskidzka 19

6)   Strona internetowa RZGW Gliwice
7)   tablica ogłoszeń RZGW Gliwice
8)   EZ - a/a