banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

EZ/ ZD/ZG – 370 – 24 / 13/                                                                                                       

Wg   rozdzielnika

Dotyczy:       zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach,  zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych - zawiadamia, że  w  wyniku rozstrzygnięcia przetargu  nieograniczonego na wykonanie: „Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych przez jednolite części wód wraz z analizą konieczności zastosowania derogacji na obszarze działania RZGW Gliwice”:

I.     Została wybrana oferta  nr  1, złożona przez:

Główny Instytut Górnictwa
40-166    Katowice,    Pl. Gwarków 1


Uzasadnienie wyboru:
Oferta ta jest ofertą najkorzystniejszą, gdyż zawiera najniższą cenę i w ocenie końcowej      uzyskała najwyższą liczbę punktów.

II.    Ofertę złożyli następujący Wykonawcy:

1)   Oferta nr 1:
Główny Instytut Górnictwa
40-166      Katowice,  Pl. Gwarków 1
Cena ofertowa -  393 600  zł
liczba punktów w kryterium 100 % cena –   100  pkt 

2)   Oferta nr 2:
Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska
Polskiej Akademii Nauk
41-819 Zabrze, ul. M.Skłodowskiej-Curie 34
Cena ofertowa -   436 000 zł
liczba punktów w kryterium 100 % cena –    90,27 pkt  pkt 

Jednocześnie informujemy, że na podstawie art. 94 ust  2 pkt. 3a) ustawy, umowa może być      zawarta niezwłocznie po otrzymaniu niniejszego zawiadomienia.

Proponowany termin podpisania umowy –  24.07.2013 r.

Kopia:
EZ – a/a

Rozdzielni  do pisma:      EZ/ ZD/ZG – 370 – 24 / 13/

1)    Główny Instytut Górnictwa                               fax:  32 / 259 21 54
40-166      Katowice,
Pl. Gwarków 1

2)     Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska            fax:  32 / 271 74 70
Polskiej Akademii Nauk
41-819 Zabrze,
ul. M.Skłodowskiej-Curie  34

3)     Strona internetowa RZGW Gliwice

4)     tablica ogłoszeń RZGW Gliwice

5)    ZD/ZG – w miejscu