banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

14/08/2013 S157 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Udzielenie zamówienia - Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia

Polska-Gliwice: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

2013/S 157-274695

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach
ul. Sienkiewicza 2
Osoba do kontaktów: Elżbieta Plucińska, Jarosław Smyłła
44-100 Gliwice
POLSKA
Tel.: +48 327774926
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Faks: +48 327774999

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.gliwice.rzgw.gov.pl

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: Administracja rządowa niezespolona
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: Gospodarka Wodna
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Opracowanie zamiennej dokumentacji projektowej w zakresie zmiany napędów hydraulicznych na mechaniczne wraz z dokumentacjami związanymi na śluzie Dzierżno dla projektu pn.: „Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będącym z zarządzie RZGW Gliwice- przystosowanie do III klasy drogi wodnej”.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Śluza Dzierżno
Kod NUTS
II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest: Opracowanie zamiennej dokumentacji projektowej w zakresie zmiany napędów hydraulicznych na mechaniczne wraz z dokumentacjami związanymi na śluzie Dzierżno dla projektu pn: „Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będącym z zarządzie RZGW Gliwice- przystosowanie do III klasy drogi wodnej”.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

71320000, 71321000, 71322000

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 1 346 850 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Uzasadnienie udzielenia zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (Dz.U.. UE):
Dyrektywa 2004/18/WE

1) Uzasadnienie wyboru procedury negocjacyjnej bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dz.U.. UE zgodnie z art. 31 dyrektywy 2004/18/WE

Roboty budowlane/towary/usługi mogą być zrealizowane lub dostarczone tylko przez określonego oferenta z przyczyn:
technicznych
Ze względu na wystąpienie pilnej konieczności spowodowanej wydarzeniami, których instytucja zamawiająca nie mogła przewidzieć oraz zgodnie z warunkami ściśle określonymi w dyrektywie.
Art.67 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 29.1.2004r Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010r.Dz.U.Nr 113, poz.759 ze zm.) – ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć, wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia, a nie można zachować terminów określonych dla innych trybów udzielenia zamówienia. W odpowiedzi na zalecenie Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków pozostawienia mechanizmów napędowych co najmniej jednej komory śluzy Dzierżno w pierwotnej wersji, tj. wersji mechanicznej (wydanej już po rozpoczęciu robót na podstawie prawomocnego pozwolenia na budowę), po przeprowadzeniu analiz określających zakres koniecznych zmian i ich weryfikacji oraz wstępnych uzgodnień z wykonawcą robót na temat możliwości realizacji wnioskowanych zmian, z uwzględnieniem warunku terminowego zakończenia robót, 25.6.2013 r. postanowiono na Radzie Budowy zachować napędy mechaniczne na obydwu komorach. Powyższa decyzja została podjęta w oparciu o wykonaną Analizę możliwości zachowania niektórych podzespołów mechanicznych śluzy Dzierżno wraz ze wskazaniem niezbędnych zmian w istniejącej dokumentacji projektowej. Zmiana napędów zamknięć śluzy Dzierżno, w sytuacji trwających prac budowlanych i konieczności zachowania terminu ich zakończenia (fundusze unijne), jest jedynie możliwa w przypadku natychmiastowego rozpoczęcia prac projektowych i szybkiego sukcesywnego przekazywania dokumentacji wykonawcy robót. Natychmiastowe rozpoczęcie prac projektowych jest wyłącznie możliwe w przypadku zlecenia opracowania dokumentacji wykonawcy dokumentacji pierwotnej, który zna dobrze temat i zmieniane obiekty. Powyższe uwarunkowania stanowią podstawę dla przeprowadzenia zamówienia publicznego zrealizowanego w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Powstała sytuacja spełnia opisane w tym artykule przesłanki tj. łączne zaistnienie okoliczności; a) sytuacja jest wyjątkowa, b) sytuacja nie wynika z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, c) nie było możliwości przewidzenia zaistniałej sytuacji, d) wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia, e) brak jest możliwości zachowania terminów dla innych trybów udzielenia zamówienia.
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
EZ/JRP-TKG-370-25/13
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
9.8.2013
V.2)Informacje o ofertach
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

DHV HYDROPROJEKT Sp. z o.o.
ul. Dubois 9
00-182 Warszawa
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 1 082 400 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 1 346 850 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Umowa o Dofinansowanie nr POIS.07.05.00-00-003/10-00 z dnia 27.9.2011r.
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
VI.3.2)Składanie odwołań
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:12.8.2013