banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 Gliwice, 17.09.2013 r.


EZ/ NZM-370-27/13


Wg rozdzielnika

Dotyczy: zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach - zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych - zawiadamia, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego: „Zbiornik Wodny Łąka – udrożnienie sieci rowów, kanałów i cieków w cofce zbiornika, Gm. Pszczyna” została wybrana oferta złożona przez :


Przedsiębiorstwo Budowlane HPM Sp. z o.o.

Ul. Zuzanny 60, 41-200 Sosnowiec,

cena ofertowa brutto – 191 601,04 zł - uzyskując 100 pkt


Uzasadnienie wyboru:


Wybrana oferta była jedyną ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu przetargowym, zatem otrzymała maksymalną ilość punktów - jest więc ofertą najkorzystniejszą.


Jednocześnie informujemy, że na podstawie art. 94 ust.2 pkt.1a ustawy Pzp, umowa może być zawarta niezwłocznie po otrzymaniu niniejszego zawiadomienia.