banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 


Gliwice 27.09.2013  r.
EZ/ NZO-370-32 /13                               
Wg   rozdzielnika


Dotyczy:       zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach - z art. 92 ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych - zawiadamia, że  w  wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego pn.: „Remont zabudowy lewego brzegu rzeki odry w km 80 + 400 – 80 + 900 w m. Roszowicki Las, gm. Cisek, woj.opolskie”,

została wybrana oferta nr 3, złożona przez:
Melioracje Wodne Stanisław Kachel
44-200 Rybnik,   ul. Szczygłów 5B
cena ofertowa brutto – 1 272 317,45 zł


Uzasadnienie wyboru:
Oferta ta jest ofertą najkorzystniejszą, gdyż zawiera najniższą cenę spośród ofert nie podlegających odrzuceniu i w ocenie końcowej,  uzyskała najwyższą liczbę 100 punktów (przy kryterium 100% cena).

I. Ofertę złożyli następujący Wykonawcy:
Oferta nr 1:
„MARPOL”  Ferlin Marceli
Kostów 1, 46-220  Byczyna
cena ofertowa (brutto) – 1 583 601,78 zł
liczba przyznanych punktów –  80,34 pkt
Oferta nr 2:
Zakład Budownictwa Wodnego i Melioracji   Bożena Dziedziejko
47-225 Kędzierzyn Koźle,  Ul. Przyjaźni 102
cena ofertowa (brutto) – 1 482 041,78  zł
liczba przyznanych punktów – 85,84 pkt
Oferta nr 3:
Melioracje Wodne    Stanisław Kachel
44-200 Rybnik,   Ul. Szczygłów 5B
cena ofertowa (brutto) –  1 272 317,45 zł
liczba przyznanych punktów –  100 pkt
Oferta nr 4:
„SKANSKA”  S.A.
01-518 Warszawa,   Ul. Gen.J. Zajączka 9
cena ofertowa (brutto) – 1 383 324,25 zł
liczba przyznanych punktów – 91,97 pkt
Oferta nr 5:
Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjno-Hydrotechnicznego INŻBUD
Sztuka, Wojs  Spółka Jawna
43-450  Ustroń,  Ul. Sportowa 9
cena ofertowa (brutto) – 1 466 209,93  zł
liczba przyznanych punktów – 86,77 pkt

II.    Informujemy, że w niniejszym postępowaniu żaden Wykonawca nie podlegał wykluczeniu, ani żadna oferta nie została odrzucona przez Zamawiającego.

III.  Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2) Pzp umowa może być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Rozdzielnik:

1.    „MARPOL”  Ferlin Marceli                                   fax:  34 / 35 35 085
Kostów 1, 46-220  Byczyna

2.    Zakład Budownictwa Wodnego i Melioracji            fax:  77 / 483 36 09
Bożena Dziedziejko
47-225 Kędzierzyn Koźle, 
Ul. Przyjaźni 102

3.    Melioracje Wodne                                             fax:  32 / 423 07 07
Stanisław Kachel
44-200 Rybnik,  
Ul. Szczygłów 5B

4.    „SKANSKA”  S.A.                                                fax:  22 / 560 83 66
01-518 Warszawa,  
Ul. Gen.J. Zajączka 9

5.    Przedsiębiorstwo Budownictwa                              fax:  33 / 854 34 17  w.13
Inżynieryjno-Hydrotechnicznego INŻBUD
Sztuka, Wojs  Spółka Jawna
43-450  Ustroń, 
Ul. Sportowa 9

6.    strona internetowa RZGW G-ce
7.    tablica ogłoszeń RZGW G-ce
8.    NZ0 - Racibórz
9.    EZ - w/m