banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Szanowni Państwo,

Zapraszamy Państwa do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: serwis i konserwację urządzeń gaśniczych TA-200 .

Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa serwisu i konserwacji Stałego Urządzenia Gaśniczego TA-200 zlokalizowanego w serwerowni RZGW Gliwice.

Czas trwania umowy: 24 miesiące

Częstotliwość przeglądów: 1 przegląd na kwartał. Łącznie 8 przeglądów w czasie trwania umowy.

Zakres przeglądów konserwacyjnych SUG został przedstawiony w załączniku nr1 do zapytania

ofertowego.

 

Kryteria, którymi będziemy się kierować przy wyborze najkorzystniejszej oferty:

- Posiadanie przez zleceniobiorcę odpowiednich certyfikatów i uprawnień

- certyfikaty i uprawnienia do wykonywania prac specjalistycznych na urządzeniach

gaśniczych zawierających gazy cieplarniane

- Gotowość do rozpoczęcia prac serwisowych od chwili przyjęcia zgłoszenia 48 godzin.

- Usunięcie usterki w przeciągu 48 godzin od chwili przybycia ekipy serwisowej. ( W przypadku, gdy dojdzie do poważnego uszkodzenia systemu, termin, o którym mowa powyżej może zostać wydłużony o czas niezbędny na dostawę wymienianych elementów).

- Napełnienie zbiorników środkiem gaśniczym oraz ich wymiana do 5 dni.

- Dostęp do telefonu alarmowego czynnego 24 h / dobę.

-doświadczenie w naprawach ww. sprzętu

- cena przeglądu kwartalnego

 

Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich oraz obejmować wszelkie obciążenia związane z realizacją umowy w tym podatek VAT.

 

Termin wykonania zamówienia 01.07.2016r – 30.06.2018r.

 

Osobami upoważnionymi do kontaktu z oferentami są:

 

Krzysztof Maćkowiak tel: 327774934, e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Paweł Pistelok tel:          327774942, e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Ofertę prosimy przesłać na adres:

 

RZGW Gliwice ul. Sienkiewicza 2 44-100 (Sekretariat pok. 207) lub adres

mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Termin składania ofert: do dnia 27.06.2016r. do godziny 11:00

 

Termin ogłoszenia rozstrzygnięcia 28.06.2016r. na stronie gliwice.rzgw.gov.pl

Po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający ma prawo ujawnić wszystkie materiały zgromadzone w postępowaniu, w tym treść ofert i całą korespondencję prowadzoną z oferentami.

Wykonawca może nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zastrzec, że nie mogą być udostępnianie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

W przypadku zgłoszenia przez wykonawcę zastrzeżenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, informację będące tajemnicą przedsiębiorstwa nie zostaną ujawnione.

 


Załączniki (opis przedmiotu zamówienia) mogą Państwo pobrać z serwera FTP.