banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Zaproszenie do składania ofert


Zapraszamy do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości od 3 500 zł do 30.000 euro na:
„Przeprowadzenie pogłębionej analizy presji w celu ustalenia przyczyn nieosiągnięcia dobrego stanu wód z uwagi na stan chemiczny”


I. Opis przedmiotu zamówienia: Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku do zaproszenia do składania ofert.
II. Termin realizacji zamówienia:
Etap I: do dn. 20.10.2017r.; Etap II: do dn. 10.09.2018 r.
III. Opis sposobu przygotowania oferty:
- Oferta powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
- Podana cena musi zawierać: kwota netto + podatek VAT = brutto.
- Oferta powinna być zaopatrzona w pieczątkę firmową, być podpisana czytelnie przez Wykonawcę, posiadać datę sporządzenia, zawierać adres siedziby oferenta, numer telefonu.
- Oferta powinna zawierać aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.
- Oferta powinna zawierać wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu przedmiotu umowy wraz z oświadczeniami potwierdzającymi ich uprawnienia oraz doświadczenie w zakresie wymagań określonych w pkt IV.
- Ofertę należy: złożyć w formie pisemnej (pisemnie) w siedzibie Zamawiającego:
RZGW Gliwice ul. Sienkiewicza 2; 44-100 (Sekretariat pok. 207)
- Termin składania ofert: do dnia 28.06.2017r. do godz. 12:00
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Złożenie najniższej oferty nie gwarantuje realizacji przedmiotu zamówienia. Oferta musi być zgodna z opisem przedmiotu zamówienia.
IV. Wymagania dotyczące zespołu realizującego pracę:
Wykonawca powinien dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym w szczególności specjalistami o następujących kwalifikacjach:
· co najmniej 2 specjalistami w dziedzinie substancji priorytetowych w środowisku wodnym z minimum 5 letnim doświadczeniem zawodowym, posiadającymi co najmniej po 1 publikacji dotyczącej substancji priorytetowych w środowisku  wodnym wraz z podaniem tytułów, miejsca i roku publikacji;
· co najmniej 2 specjalistami w dziedzinie ochrona środowiska, gospodarki wodnej, chemii, biologii z minimum 5 letnim doświadczeniem zawodowym, w tym udziale w realizacji co najmniej 2 prac związanych identyfikacją i analizą wpływu zanieczyszczeń pochodzenia antropogenicznego na wody,
· co najmniej 1 specjalista ds. GIS z minimum 3 letnim doświadczeniem zawodowym.
Kierownik zespołu powinien posiadać minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe związane
z gospodarką wodną, ochroną środowiska oraz posiadać doświadczenie zawodowe w zakresie
realizacji prac naukowo-badawczych, ekspertyz lub studialnych w reprezentowanej przez
siebie dziedzinie.
V. Kryteria i sposób oceny ofert :
Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę zamówienia spośród ofert ważnych, ocenionych w oparciu o następujące kryteria:

Kryterium Maksymalna liczba punktów
Cena 60
Jakość usługi – koncepcja sposobu realizacji przedmiotu zamówienia 40

W kryterium Cena (C), oferta Wykonawcy otrzyma maksymalnie 60 pkt.
Przy ocenie oferty zostanie zastosowany następujący wzór:
          najniższa oferowana cena
C = -------------------------------------- x 60 pkt.
           cena ocenianej oferty


Punkty będą obliczane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
W kryterium „Koncepcja sposobu realizacji przedmiotu zamówienia” oceniana będzie
szczegółowość opisu odniesienia się do zagadnień zawartych w opisie przedmiotu
zamówienia. Za to kryterium można dostać maksymalnie 40 punktów.


Stopień wypełnienia przez Wykonawcę kryterium jakość usługi - koncepcja sposobu realizacji przedmiotu zamówienia
Liczba punktów
Nie przedstawiono koncepcji sposobu realizacji przedmiotu zamówienia. 0
Przedstawiono koncepcję sposobu realizacji zamówienia w sposób ogólny. 20

Koncepcja sposobu realizacji zamówienia przedstawiona w sposób wyczerpujący, szczegółowy, przejrzysty, spójny i zrozumiały.
40


Niniejsze zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą sumę punktów w ostatecznej ocenie punktowej w ramach kryterium oceny ofert (cena, jakość usługi - koncepcja sposobu realizacji przedmiotu).
Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na fakt, że dwie lub więcej ofert będą przedstawiać taki sam bilans kryterium. Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną.

VI. Kontakt z wykonawcą
Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest:
Zdzisława Stojek tel. 32/777-49-38
Marcin Caruk tel. 32/777-49-65
Załączniki (umowa wraz z opisem przedmiotu zamówienia) mogą Państwo pobrać z serwera FTP.