banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

PONOWIENIE ZAPROSZENIA DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ W ZWIĄZKU Z UNIEWAŻNIENIEM POPRZEDNIEGO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

    
I.    Nazwa zamówienia:

Odtworzenie systemu znaków kilometrażowych i nawigacyjnych szlaku żeglugowego klasy Ia rz. Odry w km 52+000 – 94+000 Racibórz – Kędzierzyn-Koźle.


II.    Określenie przedmiotu zamówienia:

Celem zadania jest odtworzenie istniejącej historycznie sieci znaków kilometrażowych szlaku żeglugowego rzeki Odry klasy Ia na odcinku od Raciborza do Kędzierzyna Koźla jak również ustawienie znaków nawigacyjnych w miejscach szczególnie niebezpiecznych.
Znaki kilometrażowe należy ustawić w miejscach zgodnych z historycznymi podkładami mapowymi na których jest widoczna ich lokalizacja, na rurze stalowej ocynkowanej Ø50mm w otworze o wymiarach 0,3m x 0,3m x 1,0m wypełnionym betonem. Ogólna wysokość znaku powinna wynosić 2,50m ponad poziom gruntu. W betonie przy znaku kilometrażowym należy umiejscowić znacznik reperu wysokościowego z dowiązaniem jego wysokości do Państwowej Sieci Geodezyjnej. Przewiduje się ustawienie 39szt znaków kilometrażowych o numerach od „52” do „91” za wyjątkiem numeru „75” ze względu na istniejący przekop koryta rzeki Odry. Tablice o numerach parzystych należy ustawiać na prawym brzegu rzeki natomiast o numerach nieparzystych na lewym brzegu.
Znaki nawigacyjne należy ustawiać podobnie jak kilometrażowe jednak bez umiejscawiania w ich pobliżu reperów wysokościowych. Lokalizacja ustawienia znaków nawigacyjnych zostanie wskazana na etapie przekazania terenu do prowadzenia robót przez pracowników Zarządu Zlewni Górnej Odry w Raciborzu.
Dokładne określenie przedmiotu zamówienia w załączonym opisie przedmiotu zamówienia.

III.    Zakres zamówienia:

Zakres zamówienia określa przedmiar robót w układzie kosztorysowym a także opis przedmiotu zamówienia które stanowią załączniki* do zaproszenia do składania ofert.

IV.    Opis sposobu przygotowania oferty:
Oferta powinna zawierać kosztorys ofertowy uproszczony z wyszczególnieniem cen jednostkowych dla poszczególnych pozycji przedmiarowych obejmujących wszystkie składniki tej ceny tj. koszty bezpośrednie, koszty pośrednie i zysk. Jednocześnie kosztorys ma zawierać zestawienia wartościowo ilościowe robocizny, materiałów i sprzętu, tabelę wartości elementów scalonych, wielkości zastosowanych narzutów kosztów pośrednich i zysku oraz stawkę podatku VAT. Kosztorys sporządzić na podstawie załączonego przedmiaru robót.
Oferta powinna być zaopatrzona w nazwę, adres siedziby i telefoniczne numery kontaktowe oferenta a także powinna być przez niego czytelnie podpisana i opieczętowana.
Prosimy o określenie ceny netto i brutto.

V.    Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

Pożądany termin wykonania przedmiotu zamówienia do 15. października. 2017r.


VI.    Osoby do kontaktu z oferentem:

Osobami upoważnionymi do kontaktu z oferentami są:
•    Mirosław Marzec – kierownik ZZGO Racibórz, tel. 32/4154671 wew.38, 661 446 662
•    Janusz Pientka – tel. 601 415 193, 32/4154671 wew.31

VII.    Sposób i termin złożenia oferty:

Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Zarządu Zlewni Górnej Odry w Raciborzu,               ul. Towarzystwa Gimnastycznego SOKÓŁ 18, 47-400 Racibórz (osobiście, listownie, faxem nr 32/415 49 02 wew. 39; 32/415 46 71 wew. 39, lub e-mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

Termin złożenia oferty: do 17.08.2017r. godz. 12.00.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Złożenie najniższej oferty nie gwarantuje realizacji przedmiotu zamówienia.


Załączniki mogą Państwo pobrać z serwera FTP.