banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej.

I. Przedmiot zamówienia:

”Remont instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym Mysłowice ul. Długa 262”

Przedmiotem zamówienia jest – Remont instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym

1 mieszkanie 50,31 m² , 2 mieszkanie 55,64 m² , części wspólne 30,00 m²

II. Zakres robót określa niżej podany - przedmiar opisowy robót według którego należy przygotować ofertę – kosztorys ofertowy uproszczony .

roboty demontażowe

1.demontaż części instalacji elektrycznej i zabezpieczenia głównego

2.demontaz przewodów WLZ

3.demontaż 3 szt. tablic licznikowych z zabezpieczeniami

4.demontaż instalacji elektrycznych obwodów w części wspólnej budynku oraz 3 lokalach mieszkalnych

5.demontaż osprzętu –30 gniazd wtyczkowych,15 wyłączników, 5 opraw .

6.wywóz i utylizacja zdemontowanych materiałów

Roboty montażowe

1.przygotowanie podłoża pod wykonanie nowej instalacji

2.wykonanie nowego WLZ wraz z zabezpieczeniami oraz zabezpieczenia głównego

3.montaż 3szt. nowych tablic licznikowych z zabezpieczeniami i skrzynek rozdzielczych

4.montaż przewodów do wyłączników, gniazd i wypustów oświetleniowych w części wspólnej budynku oraz 3 lokalach mieszkalnych ( w listwach, rurkach lub pod tynkiem ),01

5.montaaż opraw oświetleniowych w części wspólnej budynku

6.roboty murarskie i malarskie ścian i sufitów po robotach montażowych.

7.demontaz i montaż istniejących liczników energii elektrycznej

8.koszty usług TAURON za plombowanie liczników i zabezpieczeń.

9.wykonanie stosownych pomiarów i wykonanie schematów powykonawczych oraz protokołów

III. Opis sposobu przygotowania oferty.

- Oferta powinna zawierać :

- Kosztorys ofertowy

- Zaopatrzona w pieczątkę firmową

- Podpisana czytelnie przez Wykonawcę

- Posiadać datę sporządzenia

- Zawierać adres siedziby oferenta, numer telefonu

- Oferta musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia

- Podana cena musi zawierać- kwota netto + 23% VAT = brutto

IV. Prowadzący postępowanie: Ryszard Kotrys tel. 077/4820405

V. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 25 październik 2017 r.

VI. Sposób i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć w terminie:

do dnia 15.09.2017 r. do godz. 12.00 w siedzibie Zarządu Zlewni Kłodnicy i Kanału Gliwickiego w Kędzierzynie Koźlu ul. Chełmońskiego 1 lub , fax-em –77/ 4829753

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Złożenie najniższej oferty nie gwarantuje realizacji przedmiotu zamówienia. Oferta musi być zgodna z kosztorysem i spełniać wszystkie wymagane warunki. Zarząd Zlewni Kłodnicy i Kanału Gliwickiego