banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

  1. Nazwa zamówienia:

Dostawa oleju opałowego do ogrzewania budynków ZZGO Racibórz

 1. Określenie przedmiotu zamówienia:

  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego do zbiorników znajdujących się w obiektach Zarządu Zlewni Górnej Odry w Raciborzu przy ul. Towarzystwa Gimnastycznego SOKÓŁ 18 na potrzeby ogrzewania pomieszczeń budynków Zarządu.

 2. Zakres zamówienia:
 3. Planuje się zakup około 5 000 litrów oleju opałowego spełniającego wymagania jakościowe określone w Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe ( Dz.U. z 2016 r., poz.1934), wraz z dostawą na adres Zarządu Zlewni Górnej Odry w Raciborzu.

 4. Opis sposobu obliczenia ceny:
 5. Oferta cenowa na realizację przedmiotowego zamówienia powinna być wyliczona przez oferenta w taki sposób aby obejmowała również wszelkie koszty towarzyszące zamówieniu.

 6. Opis sposobu przygotowania oferty:
 7. Oferta powinna określać cenę netto i brutto jednego litra oleju opałowego. Cenę oferty należy podać w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Do oferty należy załączyć odpis ze świadectwa jakości oleju opałowego lekkiego oraz koncesję na obrót paliwami ciekłymi. Oferta powinna być zaopatrzona w nazwę, adres siedziby i telefoniczne numery kontaktowe oferenta a także powinna być przez niego czytelnie podpisana i opieczętowana.

 8. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:
 9. Termin wykonania przedmiotu zamówienia do 10. października. 2017r.

 10. Osoby do kontaktu z oferentem:
 11. Osobami upoważnionymi do kontaktu z oferentami są:

  • Beata Małek – tel. 32/4154671 wew.33,

 12. Sposób i termin złożenia oferty:
 13. Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Zarządu Zlewni Górnej Odry w Raciborzu, ul. Towarzystwa Gimnastycznego SOKÓŁ 18, 47-400 Racibórz (osobiście, listownie, faxem nr 32/415 49 02 wew. 39; 32/415 46 71 wew. 39, lub e-mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

Termin złożenia oferty: do 22.09.2017r. godz. 12.00.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Złożenie najniższej cenowo oferty nie gwarantuje realizacji przedmiotu zamówienia.