banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Zapytanie ofertowe

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania:

„Uszycie na miarę i dostawa odzieży roboczej zimowej dla pracowników fizycznych RZGW w Gliwicach”

I. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest uszycie na miarę i dostawa odzieży roboczej dla pracowników fizycznych RZGW w Gliwicach określonych szczegółowo w Załączniku Nr 1 do zapytania ofertowego.

2. Oferowana odzież robocza i obuwie muszą być zgodne z zapisami Załącznika Nr 1 oraz szczegółową rozmiarówką dołączoną do Załącznika.

3. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować zamówienie w terminie do 31 października 2017 r.

4. Oferowana odzież robocza musi być fabrycznie nowa, nie nosząca śladów uszkodzeń zewnętrznych oraz uprzedniego używania.

5. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia na własny koszt, własnym środkiem transportu do siedziby Zamawiającego: RZGW w Gliwicach, ul. Sienkiewicza 2, 44-100 Gliwice – Magazyn III piętro (wraz z wniesieniem).

II. Termin realizacji umowy: do dnia 31 października 2017 r.

III. Kryterium wyboru oferty: cena – 80% + jakość wykonania odzieży - 20%.

IV. Forma złożenia oferty: Ofertę – wypełniony formularz ofertowy stanowiący Załącznik Nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego oraz formularz cenowy stanowiący Załącznik Nr 3 wraz z odzieżą poglądową należy złożyć w terminie do dnia 26 września 2017 r. do godz. 1200 w formie pisemnej (osobiście, listownie) z dopiskiem na kopercie:

Oferta na realizację zadania pn. „Uszycie na miarę i dostawa odzieży roboczej zimowej dla pracowników fizycznych RZGW w Gliwicach”

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Załączniki mogą Państwo pobrać z serwera FTP.