banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Prezentacje

Up

Prezentacje

Edukacja oraz świadomość społeczna
Eksploatacja kruszywa z koryt rzek i dolin rzecznych
Problemy oczyszczalni przydomowych
Problematyka wód podziemnych na obszarze RZGW Gliwice
Zanieczyszczenia wód podziemnych ? odcieki z niezabezpieczonych składowisk odpadów
Sprawozdanie z dotychczas przedstawionych i omówionych na Posiedzeniu Rad GWRW MW i GO
Wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej z perspektywy organizacji pozarządowych zrzeszonych w European Environmental Bureau (EEB
Zanieczyszczenia wód powierzchniowych: nieoczyszczone ścieki z gospodarstw domowych i terenów rekreacyjnych
Zanieczyszczenia z chowu i hodowli ryb, niewłaściwa gospodarka na stawach rybnych
Jak przygotować się do eksploatacji ujęć wód podziemnych
Zanieczyszczenia pochodzące ze źródeł rolniczych na przykładzie Powiatu Olkuskiego
Jakość wody rzeki Przemszy
Prace melioracyjne, zabudowa i niewłaściwa regulacja cieków
brak działań na rzecz transportu śródlądowego, żeglugi turystycznej rewitalizacji portów
Działania lasów państwowych w zakresie małej retencji
zasolenie wód powierzchniowych; odprowadzanie zasolonych wód kopalnianych
Nowy zbiornik retencyjny Kluczbork na rzece Stobrawie
Gospodarka wodami deszczowymi, ochrona przed podtopieniami na terenach zurbanizowanych
Rola i miejsce IP w procesie planowania gospodarowania wodami
Wprowadzenie w tematykę udziału społeczeństwa w procesie planowania gospodarowania wodami
 
 
Powered by Phoca Download